Verslo partnerystė

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei bendradarbiaujate kaip savarankiškai dirbantis asmuo arba dirbantis su mumis bendradarbiaujančioje įmonėje.

Privatumo politika verslo partneriams

Informacija apie mūsų verslo partnerių asmens duomenų tvarkymą

 

Mums rūpi jūsų privatumas

 

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad dalindamiesi su mumis savo asmens duomenimis, jūs jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama siekiant identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs, ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Todėl šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis bendradarbiavimo su mūsų verslo partneriais kontekste, t. y. palaikant ryšius, vykdant pirkimus, sudarant bei vykdant sutartis ir kitaip bendradarbiaujant verslo srityje.

Šis informacinis tekstas yra skirtas:

 • mūsų verslo partneriams, kurie yra fiziniai asmenys (kaip antai savarankiškai dirbantys asmenys);
 • mūsų verslo partnerių atstovams arba kontaktiniams asmenims;
 • specialistams ir darbuotojams, su kuriais sutartis yra sudarę mūsų verslo partneriai.

Šiame informaciniame tekste sąvoka „verslo partneris“ reiškia bet kokį tiekėją, paslaugų teikėją, nuomininką, nuomotoją ir bet kokio kito bendradarbiavimo, kurį vykdote su mumis, atstovą.

Jei jūs (kaip fizinis asmuo arba kaip juridinis asmuo) numatote mums pateikti kitų fizinių asmenų asmens duomenis, jūs privalote tokiems asmenims pateikti šio informacinio teksto kopiją.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis mes renkame ir kodėl?

  Pirkimai

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami užtikrinti prekių ir paslaugų pirkimus bei įsitikinti, kad verslo partneris atitinka mūsų reikalavimų nuostatas. Ryšium su pirkimais, kuriais siekiama sudaryti sutartį su nauju verslo partneriu, mums reikia tvarkyti jūsų asmens duomenis, pvz., rinkti jūsų, kaip verslo partnerio kontaktinio asmens arba atstovo, kontaktinius duomenis prieš atliekant konkursą apklausos būdu arba pirkimus, gauti dokumentaciją, įvertinti atitikimą mūsų standartams, pakviesti verslo partnerį dalyvauti konkurse ir pan.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis

  Atsižvelgus į kiekvieno pirkimų proceso detales, gali būti tvarkomi tokių kategorijų asmens duomenys:

  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas ir kt.
  • Informacija apie bendrovę, pvz., bendrovės pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas ir kt.
  • Duomenys apie kompetenciją, pvz., profesinė patirtis, išsilavinimas, gauti sertifikatai, baigti kursai, kalbų mokėjimo įgūdžiai ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Papildomi duomenys, susiję su atitikimo pirkimų proceso reikalavimais. Tai priklausys nuo vykdomų pirkimų rūšies.

  Mūsų teisėti interesai organizuoti ir koordinuoti konkurencingą pirkimų procesą.

  Žr. skyrių „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Bendradarbiavimo su verslo partneriais valdymas

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami administruoti tiesiogiai ar netiesiogiai su jumis vykstantį bendradarbiavimą, pavyzdžiui, sudaryti ir vykdyti sutartį, įskaitant dokumentus, patvirtinančius jūsų įgaliojimus, užregistruoti jūsų, kaip atitinkamo subjekto atstovo, kontaktinius duomenis verslo partnerių registruose, valdyti verslo partnerių deklaracijas, administruoti su sutartimi susijusius dokumentus (pvz., sąskaitas-faktūras, transporto dokumentus, CMR, draudimo dokumentus) ir apdoroti mokėjimus, valdyti ir archyvuoti susitarimus su verslo partneriais, valdyti naudotojo paskyras (pvz., tiekėjų portalą), pateikti prognozę, tvarkyti įmonei, kurioje jūs dirbate, pateiktus produkto ar paslaugos užsakymus, valdyti užsakymų patvirtinimus ir nusiskundimus, palaikyti su jumis ryšį dėl bendradarbiavimo susitarimo ir susijusių jo pakeitimų vykdymo, įvertinti ir sekti mūsų bendradarbiavimą, pvz., patikrinti, ar verslo partneris turi būtinus patvirtinimus ir sertifikatus, stebėti suteiktų paslaugų kokybę. Gali būti, kad kai kuriais atvejais susitarsime su verslo partneriu pratęsti specifinių dokumentų, pavyzdžiui, draudimo polisų galiojimą ilgesniam laikotarpiui nei reikalaujama pagal įstatymus, ir toks dokumentas bus saugojamas iki jo galiojimo pasibaigimo datos.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Informacija apie bendrovę, pvz., bendrovės pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas ir kt.
  • Duomenys apie kompetenciją, pvz., profesinė patirtis, išsilavinimas, gauti sertifikatai, baigti kursai, kalbų mokėjimo įgūdžiai ir kt.
  • Tapatumo nustatymo duomenys, pvz., elektroninio parašo informacija, slaptažodis, slaptas klausimas, patvirtinimo kodas ir kt.

  Sudaryti bendradarbiavimo susitarimą ir vykdyti bendradarbiavimo susitarimą su verslo partneriu.

  Žr. skyrių „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Komunikacija su potencialiu verslo partneriu

  Mes tvarkome jūsų, kaip konkrečios įmonės kontaktinio asmens arba atstovo, asmens duomenis tam, kad galėtume susisiekti dėl būsimo jūsų, įmonės, kuriai jūs atstovaujate, ir mūsų bendradarbiavimo.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Informacija apie bendrovę, pvz., bendrovės pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas ir kt.
  Mūsų teisėti interesai palaikyti ryšį su jumis, kaip su įmonės atstovu arba kontaktiniu asmeniu. Žr. skyrių „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, galėtume vykdyti pagal įstatymus mums taikomas prievoles, pvz., prievoles dėl sąskaitų-faktūrų registracijos, transportavimo dokumentų valdymo, CMR, su statybos darbais susijusias prievoles ir pan. Pavyzdžiui, tam, kad įvykdytume teisinius reikalavimus, mums reikia tvarkyti įvairius draudimo polisus (įskaitant trečiųjų šalių civilinės atsakomybės draudimo), kuriuose gali būti įrašyti jūsų asmens duomenys.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Informacija apie bendrovę, pvz., bendrovės pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas ir kt.
  • Kita informacija, kurios reikia siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus.
  Siekiant įvykdyti mūsų teisines prievoles.

  Žr. skyrių „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Prieigos ir saugumo valdymas

  Siekdami apsaugoti savo turtą, išteklius ir mūsų darbuotojus, jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad galėtume kontroliuoti patekimą į mūsų patalpas (biurus, parduotuvių tarnybines patalpas, platinimo centrus ir pan.) ir apribotos prieigos zonas, pavyzdžiui, tam, kad galėtume sekti, kas pateko į mūsų patalpas, išduoti jums raktus ir sekti jūsų judėjimą mūsų patalpose, priskirti atitinkamus vartus, per kuriuos pristatysite atvežtas prekes, užtikrinti patekimą į mūsų automobilių stovėjimo aikšteles.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, automobilio valstybinis numeris ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Informacija apie bendrovę, pvz., bendrovės pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas ir kt.
  • Informacija apie situaciją, pvz., situacijos rūšis, situacijos laikas ir data, situacijos apibūdinimas, lydintys dokumentai ir kt.

  Mūsų teisėtas interesas apsaugoti savo turtą, išteklius ir mūsų darbuotojus

  Žr. skyrių „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Siekiant valdyti, apsaugoti ir tobulinti mūsų sistemas ir paslaugas

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami valdyti, apsaugoti ir tobulinti mūsų sistemas bei paslaugas, pvz., pašalinti gedimus, prisijungti prie mūsų sistemų ir paslaugų, jas išbandyti ir tobulinti.

  Siekdami nustatyti galimas grėsmes ir sukčiavimo ar neteisėtos veiklos atvejus bei apsaugoti sistemas ir duomenis nuo nesankcionuotų pakeitimų bei išsaugoti jų vientisumą, mes vedame jūsų veiklos (pvz., prisijungimo prie portalo, duomenų pakeitimo ir pan.) mūsų sistemose, prie kurių jums yra suteikta prieigos teisė, audito žurnalą (angl. – „IT audit logs“).

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Naudotojo sukurti asmens duomenys, pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis, mėgstamiausia parduotuvė ir kt.
  • Tapatumo nustatymo duomenys, pvz., elektroninio parašo informacija, slaptažodis, slaptas klausimas, patvirtinimo kodas ir kt.
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, automobilio valstybinis numeris ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.

  Mūsų teisėti interesai gyvavimo ciklo valdymo, mūsų sistemų ir paslaugų apsaugos ir tobulinimo srityse

  Žr. skyrių „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Sukčiavimo prevencija ir teisinių reikalavimų valdymas

  Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti siekdami pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, įkaitant sukčiavimo ar nusikalstamos veikos prevenciją, netinkamą mūsų produktų ar paslaugų naudojimą

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, automobilio valstybinis numeris ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Informacija apie bendrovę, pvz., bendrovės pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas ir kt.
  • Kita su teisiniu reikalavimu susijusi informacija
  Mūsų teisėtas interesas Žr. skyrių „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?
 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš jūsų

  Mes renkame asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte tiesiogiai, t. y. komunikuodami su jumis įmonės, kuriai atstovaujate, klausimais, pirkimų ar sutarties sudarymo procese, jums teikiant atsakymus į mūsų prašymus pateikti informaciją apie jūsų prekes, paslaugas arba mūsų bendradarbiavimą apskritai.

  Iš verslo partnerių

  Mes renkame duomenis iš įmonės, kurioje jūs dirbate arba teikiate paslaugas, pavyzdžiui, kai įmonė pateikia mums informaciją apie tai, kas jai atstovaus, kai informuoja apie tai, kas bus sertifikuotu darbų vykdymo ar pristatymo atlikimo specialistu, kas lankysis mūsų patalpose ir pan.

  Iš „Rimi Baltic“ įmonių grupės bendrovių

  Kadangi „Rimi Baltic“ įmonių grupės bendrovės bendradarbiauja, jos gali tarpusavyje keistis informacija, pavyzdžiui, susijusia su pirkimų procesu arba prekių arba paslaugų įsigijimu.

  Iš „ICA Gruppen AB“ įmonių grupės bendrovių

  „ICA Gruppen AB“ gali pasidalinti informacija apie jus, kaip apie jų verslo partnerio atstovą arba kontaktinį asmenį.

  Iš trečiųjų asmenų

  Mes renkame asmens duomenis, kuriuos mums pateikia kiti tretieji asmenys, pavyzdžiui, tam, kad galėtume susisiekti su jūsų įmone.

  Iš viešai prieinamų šaltinių

  Kai kuriais atvejais mes renkame viešai prieinamą informaciją (pavyzdžiui, viešuose registruose (pvz., Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro ir kt.) arba socialiniuose tinkluose esančią informaciją) tam, kad nustatyti mūsų verslo partnerio atstovą, kad galėtume susisiekti su įmone, kuriai jūs atstovaujate, ryšium su pirkimų procesu arba ryšių su verslo partneriu valdymo tikslu, patikrinti nekilnojamojo turto galimus nekilnojamojo turto plėtros projektus. Pavyzdžiui, gali būti, kad siekdami išsiaiškinti, ar turite reikiamą kvalifikaciją atlikti tam tikrus darbus (pvz., statybos darbus), nustatyti atstovą (t. y. valdybos pirmininką, valdybos narį), kuris turi įgaliojimus pasirašyti sutartis, mes naudosimės viešųjų registrų duomenimis.

  Iš informacinių sistemų

  Mes renkame asmens duomenis iš naudojamų techninių sistemų, pavyzdžiui, audito žurnalų, skirtų kontroliuoti naudotojo paskyras, prieigos valdymo sistemų ir kt.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų teikėjai

  Gali būti, kad jūsų asmens duomenimis dalinsimės su įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas, kaip antai:

  • su duomenų prieglobos paslaugų įmonėmis (angl. – „hosting services“);
  • su informacinių sistemų plėtojimo ir techninės priežiūros paslaugų įmonėmis;
  • su transporto paslaugų teikėjais;
  • su įmonėmis, kurios dalyvauja susijusiame statybos projekte;
  • su pirkimų sistemos paslaugų teikėjais;
  • tiekėjų valdymas sistemos paslaugų teikėjais;
  • su saugos paslaugų bendrovėmis, kurios teikia saugos paslaugas.

  Šios įmonės jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, jūsų asmens duomenis jos privalo apsaugoti pagal įstatymuose ir mūsų bendradarbiavimo susitarime nustatytus reikalavimus.

  Grupės bendrovės

  Jūsų asmens duomenimis mes galime dalintis su atitinkamomis „Rimi Baltic“ grupės bendrovėmis, jei tai yra būtina tam, kad pasiektume mūsų nustatytus tikslus.

  „ICA Gruppen AB“ įmonių grupės bendrovės

  Gali būti, kad su „ICA Gruppen AB“ bendrovėmis mes pasidalinsime informacija apie jus, kaip mūsų verslo partnerio atstovu arba kontaktiniu asmeniu.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą ir (arba) jei to reikalaujama pagal įstatymus. Taip pat jūsų asmens duomenis galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms tam, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus bei užkirsti kelią sukčiavimui.

  Kitos įmonės

  Gali būti, kad jūsų vardą, pavardę, pareigų pavadinimą, informaciją apie įmonę, kuriai jūs atstovaujate, jūsų kontaktinius duomenis mes pateiksime kitoms įmonėms, kurios veikia kaip atskiri duomenų valdytojai, pavyzdžiui, statybų projektuose dalyvaujančios įmonės, kurios specifinės veiklos atvejais yra atskiri duomenų valdytojai, audito įmonės, draudimo bendrovės, skolų išieškojimo įmonės, teisinių paslaugų teikėjai.

  Minėta informacija mes galime dalintis ir siekdami užtikrinti, kad jūs galėtumėte patekti į atitinkamas patalpas, kurių prieigos kontrolę vykdo kita įmonė, arba galėtumėte gauti reikalingus raktus.

  Kai kuriais atvejais, kai jūs suteikėte mums paslaugas statybos ar kitoje srityje, pavyzdžiui, parengėte statybos projektą, gali būti, kad tokį dokumentą (informaciją) pirkimų tikslu siekdami pasitelkti kitus būtinus verslo partnerius mes paskelbsime pirkimų sistemose. Gali būti, kad paskelbus tokią informaciją, bus pateikta ir nuoroda į konkretaus dokumento autorių, t. y. jus, ir tokia informacija gali būti nusiųsta kitoms įmonėms.

  Gali būti, kad jūsų asmens duomenis mes perduosime mūsų verslo partneriams tam, kad jie galėtų įvykdyti teisinius reikalavimus, pavyzdžiui, valstybės kontroliuojamoje elektroninėje laiko registracijos sistemoje užregistruoti statybvietėje esančius asmenis.

 • Kur tvarkome jūsų asmens duomenis?

  Mes visada siekiame, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse.

  Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perduodami ar tvarkomi už ES ir EEE teritorijos ribų. Pavyzdžiui, tarptautinio prekių transportavimo atvejais jūsų asmens duomenis mes perduodame atitinkamoje valstybėje esančiam paslaugų teikėjui tam, kad sudarytume sąlygas sėkmingai transportuoti prekes pagal CMR konvencijos reikalavimus. Siekdami garantuoti, kad jūsų asmens duomenys visuomet būtų apsaugoti, mes užtikriname, kad būtų įdiegtos tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, įsitikiname, ar susijusi valstybė užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį. Be to, su tiekėju mes sudarome duomenų tvarkymo sutartį ir įvedame jam prievolę užtikrinti tokį pat duomenų apsaugos laipsnį, kokį taikome mes. Jūs galite prašyti, kad mes pateiktume jums informaciją apie tai, kokiose valstybėse yra tvarkomi jūsų asmens duomenys, bei apie tai, kokios yra įdiegtos asmens duomenų apsaugos priemonės, ir tokią informaciją gauti. Tokiais atvejais būtina mums pateikti rašytinį prašymą.

 • Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

  Pirkimai

  Pirkimų atvejais jūsų asmens duomenys saugojami pirkimų laikotarpiu ir po to – 3 metus nuo pirkimų pabaigos tam, kad užtikrintume savo teisėtą interesą valdyti teisinius reikalavimus ir į juos reaguoti bei atlikti mūsų vidaus auditus.

  Bendradarbiavimas su verslo partneriu

  Jūsų asmens duomenys, kurie renkami ir tvarkomi siekiant valdyti bendradarbiavimą su verslo partneriu, saugojami laikotarpiu, kol jūs esate verslo partnerio kontaktinis asmuo, atstovas, darbuotojas ar rangovas ir po to – 3 metus nuo tos datos, kai jus pakeitė kitas asmuo, tam, kad mes galėtume užtikrinti savo teisėtą interesą valdyti teisinius reikalavimus ir į juos reaguoti. Gali būti, kad jūsų asmens duomenys bus saugojami ilgiau nei nurodytas terminas, jei jie yra įtraukti į dokumentą, kurį privalome saugoti ilgesnį terminą. Tokiu atveju jūsų asmens duomenys bus saugojami tiek pat laiko, kiek ir pats dokumentas.

  Komunikacija su potencialiu verslo partneriu

  Verslo komunikacijos tikslu jūsų duomenys bus saugojami tuo laikotarpiu, kai jūs esate verslo partnerio kontaktinis asmuo arba atstovas ir po to – 3 metus nuo mūsų paskutinės komunikacijos su jumis datos.

  Tiesinių prievolių vykdymas

  Visais atvejais, kai mums taikoma teisinė prievolė tvarkyti jūsų asmens duomenis, jūsų asmens duomenys yra saugojami tiek laiko, kiek tai yra būtina ryšium su atitinkama teisine prievole.

  Prieigos ir saugumo valdymas

  Lankytojų registracijos sistemose ir žurnaluose užregistruoti asmens duomenys bus saugojami ne ilgiau kaip 1 metus. Asmens duomenys, kurie ryšium su raktų išdavimu ir grąžinimu yra užregistruoti popieriniuose dokumentuose ar kita forma, bus saugojami visą laikotarpį, kol raktai yra išduoti atitinkamam asmeniui.

  Mūsų sistemų ir paslaugų valdymas, apsauga ir tobulinimas

  Informacija apie veiklą IT aplinkoje bus saugojama 18 mėnesių. Informacija apie incidentus, problemas IT aplinkoje bus saugojama 2 metus.

  Sukčiavimo prevencija ir teisinių reikalavimų valdymas

  Jei duomenys yra būtini teisinio reikalavimo valdymo tikslu, tokiais atvejais duomenys bus saugojami tol, kol bus išnagrinėtas nustatytas klausimas arba užbaigtas atitinkamas tyrimas, arba išspręstas ir visiškai įgyvendintas teisinis reikalavimas. Jei tyrimo metu nenustatomas faktas, kad būtų buvę pažeisti teisės aktai, vidinės taisyklės ar kitos procedūros, tokiu atveju duomenys saugomi 1 metus nuo sprendimo užbaigti tyrimą. Jei, priešingai, tyrimo metu nustatomas faktas, kad buvo pažeisti teisės aktai, vidinės taisyklės ar kitokios procedūros, tokiu atveju duomenys bus saugomi 3 metus po sprendimo baigti tyrimą arba iki tol, kol bus galutinai įgyvendintas teismo sprendimas (jei sprendimo įgyvendinimas trunka ilgiau nei 3 metus).

  Pasibaigus nustatytiems saugojimo terminams mes užtikrinsime, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti arba nuasmeninti taip, kad jų nebebūtų galima susieti su jumis.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Jei pageidaujate pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, jūs turėtumėte pateikti kaip galima tikslesnę informaciją apie paslaugą, kurią suteikėte jūs arba jūsų įmonė, arba turėtumėte tiksliai apibūdinti kontaktą, kurį turėjote su mumis (pavyzdžiui, turėtumėte pateikti įmonės, kurioje dirbate ir kuri su mumis bendradarbiauja, pavadinimą, su mumis pasirašytos sutarties pavadinimą, paslaugos teikimo datą ir pan.). Taip pat turėtumėte pateikti jus identifikuojančią informaciją, pagal kurią mes galėtume nustatyti jūsų tapatybę ir kuri leistų jus atpažinti mūsų sistemose ar dokumentuose.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Norėdami pasinaudoti šia teise, kreipkitės į mūsų kontaktinį asmenį, nurodytą sutartyje, kurią esate pasirašę su mumis.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Be to, jei esate tos nuomonės, kad informacija apie jus yra netiksli arba neišsami, jūs turite teisę juos ištaisyti pats, arba paprašyti, kad mes ją ištaisytume.

  Teisė atšaukti savo sutikimą

  Tiek, kiek jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, kreipkitės į mūsų kontaktinį asmenį, nurodytą sutartyje, kurią esate pasirašę su mumis.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

  Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai. Tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami jūsų nesutikimo. Norėdami pasinaudoti minėta teise, kreipkitės į mūsų kontaktinį asmenį, nurodytą sutartyje, kurią esate pasirašę su mumis.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes pašalintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus mūsų reikalaujama tuos duomenis laikyti. Norėdami pasinaudoti minėta teise, kreipkitės į mūsų kontaktinį asmenį, nurodytą sutartyje, kurią esate pasirašę su mumis.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, kreipkitės į mūsų kontaktinį asmenį, nurodytą sutartyje, kurią esate pasirašę su mumis.

  Teisė į duomenų perkeliamumą

  Galiausiai jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti šia teise, kreipkitės į mūsų kontaktinį asmenį, nurodytą sutartyje, kurią esate pasirašę su mumis.

 • Su kuo turėčiau susiekti kilus klausimams?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus per mūsų kontaktinį asmenį, nurodytą sutartyje, kurią esate pasirašę su mumis. Taip pat galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną. Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  Įmonė, kuri jūsų atžvilgiu yra atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą, yra atitinkama įmonė, su kuri jūs bendradarbiaujate, arba įmonė, kuriai jūs atstovaujate. Tai gali būti viena iš šių įmonių:

  UAB “HAKONLITA”, reg. Nr. 125018861,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  UAB “RIMI LIETUVA“ , reg. Nr. 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  SIA Rimi Baltic, reg. Nr. 40003592957,

  Juridinis adresas: 161 A. Deglava iela, Riga, Latvia, LV 1021

  Telefono numeris: +371 6 7045 529

  El. paštas: info@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

  Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite duomenų apsaugos pareigūnui.