Verslo partnerystė

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei bendradarbiaujate kaip savarankiškai dirbantis asmuo arba dirbantis su mumis bendradarbiaujančioje įmonėje.

Pranešėjų privatumo politika

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Mums rūpi jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad dalindamiesi su mumis savo asmens duomenimis, Jūs jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs, ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme Duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Todėl šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis pranešimų apie pažeidimus teikimo ir tyrimo proceso bendrovėje RIMI ir pranešėjo apsaugos nuo atsakomųjų veiksmų kontekste.

 • KOKIŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KODĖL?

  Pranešimų apie pažeidimus teikimo ir tyrimo proceso valdymo tikslu

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad galėtume:

  • gauti pranešimus apie pažeidimus;
  • atlikti preliminarų pranešimo patikrinimą ir nustatyti, ar pranešimas yra tinkamas, kad jam būtų galima suteikti žymą „Pranešimo byla“;
  • tyrimo metu surinkti būtiną informaciją;
  • atlikti tyrimą, susijusį su pranešime pateikta bei tyrimo metu surinkta informacija, ir priimti sprendimą dėl pateikto pranešimo.
  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, (vardas, pavardė, asmens kodas ir kt.)
  • Demografiniai duomenys (gimimo data, jei nurodyta vietoje asmens kodo ir kt.)
  • Informacija apie įmonę (įmonės pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas ir kt.)
  • Duomenys apie darbo santykius (darbo sutarties sudarymo data ir laikas, darbo santykių rūšis, pareigos, funkcijos darbe, darbo vieta ir kt.)
  • Duomenys apie praktiką (praktikos laikas – jei pranešėjas arba su pranešimu susijęs asmuo yra (buvo) praktikantas ir kt.)
  • Kontaktiniai duomenys (pvz., asmeninio telefono numeris, asmeninis el. paštas, namų adresas)
  • Komunikacijos duomenys (pvz., metaduomenys, el. pašto pranešimo, telefono skambučio turinys ir kt.)
  • Informacija apie situaciją (pvz., situacijos rūšis, laikas ir data, kai situacija įvyko, situacijos apibūdinimas, lydintys dokumentai ir kt.)
  • Naudotojo sukurti asmens duomenys (pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose; elgsena skaitmeniniuose kanaluose; pranešėjo patvirtinimas, kad jis žino, kokios yra pasekmės, pateikus melagingą informaciją; patvirtinimas, kad pateikta informacija yra teisinga; pranešėjo sprendimas, ar pranešimas teikiamas pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą ir kt.)
  • Audiovizualinė medžiaga (susitikimo garso įrašas – jei pokalbis su pranešėju įrašomas, nuotraukos, vaizdo įrašai ir kt.)
  • Duomenys, reikalingi teisinei prievolei vykdyti
  • Kiti duomenys, kurie pateikiami ir (arba) yra būtini pranešimo tyrimo metu
  Vykdyti mūsų teisinę prievolę Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

  Komunikacijos su pareiškėju arba pranešėju valdymo tikslu

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad galėtume:

  • Jums suteikti konsultaciją, jei jūs susisiekiate su mumis el. paštu dėl klausimų, susijusių su pranešimų apie pažeidimus teikimo ir tyrimo procesu;
  • palaikyti ryšį su pranešėju, kuris pateikė pranešimą, informuoti jį apie pranešimo gavimą, apie sprendimą pripažinti pranešimą tinkamu (arba netinkamu) ir jam suteikti (arba nesuteikti) žymą „Pranešėjo byla“, apie pažangą atliekant tyrimą ir priimtą sprendimą ir kt.;
  • susisiekti su pranešėju ir pasitikslinti pateikto pranešimo detales.
  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę (vardas, pavardė, asmens kodas ir kt.)
  • Kontaktiniai duomenys (pvz., asmeninio telefono numeris, asmeninis el. paštas, namų adresas)
  • Komunikacijos duomenys (pvz., metaduomenys, el. pašto pranešimo, telefono skambučio turinys ir kt.)
  • Duomenys, reikalingi teisinei prievolei vykdyti
  Vykdyti mūsų teisinę prievolę Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

  Informacijos apie gautą pranešimą apie pažeidimą pateikimo kompetentingai institucijai tikslu

  Jei Jūsų pateiktas pranešimas nebuvo anoniminis, Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tam, kad apie gautą pranešimą galėtume pranešti kompetentingai institucijai (Lietuvoje pranešama Generalinei prokuratūrai) tais atvejais, kai tai būtina pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Informuoti kompetentingą instituciją būtina tada, jei:

  • pranešėjas savo pranešimą pateikė Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka ir paprašė pranešėjo apsaugos, kurią suteikia kompetentinga institucija;
  • tuo atveju, jei buvo įvykdyta ar planuojama įvykdyti Pranešėjų apsaugos įstatyme nurodyta įtariama neteisėta veika.

  Jei pranešimą teikiate anonimiškai, mes nemėginsime Jūsų identifikuoti ir Jūsų pateiktų asmens duomenų kompetentingai institucijai neteiksime, nebent būtume įpareigoti tą daryti.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, (vardas, pavardė, asmens kodas ir kt..)
  • Demografiniai duomenys (gimimo data, jei nurodyta vietoje asmens kodo ir kt.)
  • Kontaktiniai duomenys (pvz., asmeninio telefono numeris, asmeninis el. paštas, namų adresas)
  • Informacija apie situaciją (pvz., situacijos rūšis, laikas ir data, kai situacija įvyko, situacijos apibūdinimas, lydintys dokumentai ir kt.)
  • Duomenys, reikalingi teisinei prievolei vykdyti
  Vykdyti mūsų teisinę prievolę Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

  Pranešėjo apsaugojimo nuo atsakomųjų veiksmų tikslu

  Visais pranešimų apie pažeidimus teikimo ir tyrimo proceso etapais bei procesui pasibaigus, yra užtikrinamas pranešėjo tapatybės konfidencialumas, išskyrus atvejus, kai reikia vykdyti teisinę prievolę – užtikrinti pranešėjo apsaugą nuo atsakomųjų veiksmų. Tokiu atveju informacija apie pranešėją arba jo rėmėją ar giminaitį gali būti atskleista minėtų asmenų vadovui arba kitam asmeniui, kuris priima sprendimą užtikrinti šių asmenų apsaugą nuo atsakomųjų veiksmų (pvz., dėl darbo sąlygų pabloginimo, darbo ar kitos sutarties nutraukimo ir kt.).

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, (vardas, pavardė, asmens kodas ir kt.)
  • Informacija apie įmonę (įmonės pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas ir kt.)
  • Duomenys apie darbo santykius (darbo sutarties sudarymo data ir laikas, darbo santykių rūšis, pareigos, funkcijos darbe, darbo vieta ir kt.)
  • Duomenys apie praktiką (praktikos laikas – jei pranešėjas arba su pranešimu susijęs asmuo yra (buvo) praktikantas ir kt.)
  • Duomenys, reikalingi teisinei prievolei vykdyti
  Vykdyti mūsų teisinę prievolę Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

  Teisinių reikalavimų valdymo tikslu

  Gali būti, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime, siekdami pareikšti, vykdyti ir ginti teisinius reikalavimus bei apsaugoti Bendrovės interesus.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis

  Visos pirmiau minėtos asmens duomenų kategorijos:

  • Informacija apie asmens tapatybę (vardas, pavardė, asmens kodas ir kt.)
  • Demografiniai duomenys (gimimo data, jei nurodyta vietoje asmens kodo ir kt.)
  • Informacija apie įmonę (įmonės pavadinimas, asmens pareigų pavadinimas ir kt.)
  • Duomenys apie darbo santykius (darbo sutarties sudarymo data ir laikas, darbo santykių rūšis, pareigos, funkcijos darbe, darbo vieta ir kt.)
  • Duomenys apie praktiką (praktikos laikas – jei pranešėjas arba su pranešimu susijęs asmuo yra (buvo) praktikantas ir kt.)
  • Kontaktiniai duomenys (pvz., asmeninio telefono numeris, asmeninis el. paštas, namų adresas)
  • Komunikacijos duomenys (pvz., metaduomenys, el. pašto pranešimo, telefono skambučio turinys ir kt.)
  • Informacija apie situaciją (pvz., situacijos rūšis, laikas ir data, kai situacija įvyko, situacijos apibūdinimas, lydintys dokumentai ir kt.)
  • Naudotojo sukurti asmens duomenys, (pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose; elgsena skaitmeniniuose kanaluose; pranešėjo patvirtinimas, kad jis žino, kokios yra pasekmės, pateikus melagingą informaciją; patvirtinimas, kad pateikta informacija yra teisinga; pranešėjo sprendimas, ar pranešimas teikiamas pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą ir kt.)
  • Audiovizualinė medžiaga (susitikimo garso įrašas – jei pokalbis su pranešėju įrašomas, nuotraukos, vaizdo įrašai ir kt.)
  • Duomenys, reikalingi teisinei prievolei vykdyti
  • Kiti duomenys, kurie pateikiami ir (arba) yra būtini pranešimo tyrimo metu
  Mūsų teisėtas interesas Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

 • KOKIE YRA ŠALTINIAI, IŠ KURIŲ MES RENKAME ASMENS DUOMENIS?

  Iš Jūsų

  Asmens duomenys iš pareiškėjo bei pranešėjo yra surenkami iš komunikacijos priemonių, iš pranešimo, pridėtų dokumentų, papildomai pateiktos informacijos.

  Iš trečiųjų asmenų

  Atliekant tyrimą, informacija gali būti renkama iš kitų asmenų: verslo partnerių, liudininkų, susijusių asmenų, kitų asmenų, kurie galbūt galėtų pateikti tyrimui reikalingos informacijos.

  Iš mūsų naudojamų informacinių sistemų

  Atliekant preliminarų pranešimo vertinimą ir tyrimo metu gali būti tvarkomi duomenys, gauti iš mūsų informacinių sistemų.

 • ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS KITIEMS

  Paslaugų teikėjai

  Gali būti, kad jūsų asmens duomenimis mes dalinsimės su įmonėmis, kurios mums teikia tokias paslaugas:

  • pranešimų apie pažeidimus teikimo linijos paslaugas (kai pranešimai yra administruojami per interneto svetainę);
  • duomenų centrų paslaugas;
  • informacinių sistemų plėtojimo ir techninės priežiūros paslaugas;
  • išorinių teisininkų paslaugas.

  Minėti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą reikalaujama, kad jie apsaugotų Jūsų asmens duomenis.

  Įmonių grupės bendrovės

  Mes neperduodame kitoms RIMI įmonių grupės bendrovėms jokių jūsų asmens duomenų, kuriuos gavome per vietinį vidinį pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalą, išskyrus atvejus, kai siekiant išspręsti problemą, reikia pasitelkti specifinę kompetenciją turintį specialistą iš kitos RIMI įmonių grupės bendrovės. Tokiu atveju pasitelktasis specialistas įsipareigoja užtikrinti informacijos, esančios „Pranešėjo byloje“, konfidencialumą.

  Jei savo pranešimą pateiksite per Grupės kanalą, jo tyrimą atliks ir asmens duomenis tvarkys „ICA Gruppen AB“. Nagrinėdama gautą pranešimą, ICA pranešimų apie pažeidimus teikimo ir tyrimo komanda gali paprašyti, kad RIMI bendrovė suteiktų jai informaciją ir pagalbą (pvz., surinktų būtiną informaciją iš RIMI sistemų, informuotų kompetentingą instituciją apie gautą pranešimą).

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir vietos valdžios įstaigos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms.

  Taip pat galime Jūsų asmens duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms ir tam, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 • KUR VYKSTA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS?

  Visada siekiame, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse.

  Gali būti, kad mūsų pasitelktas paslaugų teikėjas Jūsų asmens duomenis perduos arba tvarkys valstybėje, kuri nepriklauso ES arba EEE. Siekdami garantuoti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą jos perdavimo už ES arba EEE ribų metu, mes įsitikiname, kad yra įdiegtos tinkamos Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonės.

 • KIEK LAIKO SAUGOJAMI MANO ASMENS DUOMENYS?

  Jei pranešėjas savo pranešimą pateikė pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą ir pareikalavo pranešėjo apsaugos, kuri suteikiama pagal minėtą įstatymą, asmens duomenys gali būti saugojami 5 metus nuo paskutinio sprendimo ištirti pateiktą informaciją priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai yra būtina asmens duomenis saugoti ilgiau.

  Jei pranešėjas naudojosi Pranešimų apie pažeidimus teikimo linija, tačiau nepateikė savo pranešimo pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, tokiais atvejais Pranešėjo byloje esantys asmens duomenys bus ištrinti per 2 mėnesius nuo tyrimo pabaigos, išskyrus atvejus, kai duomenys yra tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

  Jei pranešimui nėra suteikiama žyma „Pranešėjo byla“ ir jis nėra tiriamas bendrovės iniciatyva, toks pranešimas gali būti atmetamas. Tada asmens duomenys ištrinami per 30 dienų nuo sprendimo netirti pranešimo priėmimo dienos.

  Kai duomenys yra tvarkomi siekiant pateikti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, tada:

  • jei byla nagrinėjama teisme, duomenys bus saugojami 1 metus po galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo priėmimo dienos;
  • jei byla nėra nagrinėjama teisme, tačiau reikalavimas nebuvo išspręstas, duomenys bus saugojami tol, kol bus išspręstas reikalavimas, tačiau ne ilgiau negu asmuo gali ginti savo pažeistas teises pagal įstatymuose nustatytus ieškinio senaties terminus.

 • JŪSŲ TEISĖS

  Duomenų apsaugos įstatymai Jums suteikia teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais Jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu Pranešimų tyrimo komandai.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Be to, jei manote, kad informacija apie Jus yra netiksli arba neišsami, Jūs turite teisę ją ištaisyti arba paprašyti, kad mes ją ištaisytume. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu Pranešimų tyrimo komandai.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

  Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, pavyzdžiui, siekiant pateikti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami Jūsų nesutikimo.

  Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mūsų Pranešimų tyrimo komandai arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus mes privalome tuos duomenis saugoti. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mūsų Pranešimų tyrimo komandai arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Esant tam tikroms aplinkybėms, Jūs turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu Pranešimų tyrimo komandai arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

 • SU KUO TURĖČIAU SUSISIEKTI KILUS KLAUSIMAMS?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus.

  Jei gautas atsakymas Jūsų netenkintų, Jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „RIMI LIETUVA“, reg. Nr. 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Pranešėjų apsaugos komandos kontaktiniai duomenys

  Siekiant užtikrinti konfidencialumą, galite kreiptis dėl duomenų tvarkymo į Pranešėjų apsaugos komandą el. paštu: report.lt@rimibaltic.com.

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

  Į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu, nusiųsdami mums el. laišką, kurį adresuokite Duomenų apsaugos pareigūnui.