Renginiai ir parama

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei dalyvaujate mūsų renginiuose, žaidimuose, prekės ženklo kampanijose arba kreipiatės dėl paramos.

Žaidimų privatumo politika

Mums rūpi jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad jūs jaustumėtės saugiai, dalindamiesi savo asmens duomenimis su mumis. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

 

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme Duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

 

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis, kai jūs juos pateikiate tam, kad dalyvautumėte „Rimi“ organizuojamuose žaidimuose ir (arba) konkursuose.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?

  Žaidimų ir (arba) konkursų administravimas

  Mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami administruoti „Rimi“ ir (arba) „Rimi“ tiekėjų vykdomus žaidimus ir (arba) konkursus, jei jūs pareiškėte norą juose dalyvauti (įskaitant tą faktą, kad jūs sąmoningai viešai paskelbėte savo asmens duomenis socialinių tinklų komentaruose, pranešimuose ir pan.). Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, galėtume nustatyti bei paskelbti laimėtoją ir įteikdami prizus, jus identifikuoti.

  Jei norite dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse, jūs turite mums pateikti savo asmens duomenis. Jei nepateiksite savo asmens duomenų, dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse negalėsite. Tuo atveju, jei laimėsite, mes negalėsime jums įteikti prizo.

  Įteikiant prizą, bus patikrinama jūsų tapatybė. Jei faktiniai asmens duomenys neatitiks pateiktųjų, prizas nebus įteiktas.

   

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę (pvz. vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.)
  • Kontaktiniai duomenys (pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.)
  • Duomenys apie kliento pasirinkimus (pvz. pranešimų prenumerata, lojalumo programos klubų pranešimų prenumerata, nustatytos pasirinktys ir kt.)
  • Naudotojo sukurti asmens duomenys (pvz. informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose ir kt.)
  • Užsakymo duomenys (pvz. užsakymo ID, užsakytos prekės, produktų kainos ir kt.)
  • Informacija apie transakciją
  • Jūsų sutikimas
  • Kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus (įteikti prizą)
  • Siekdami įgyvendinti savo teisėtą interesą nustatyti, ar buvo įvykdytos žaidimo ir (arba) konkurso sąlygos
  Žr. skyrių „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

   

   Tais atvejais, kai žaidimai ir (arba) konkursai organizuojami taip, kad jų reikalavimus atitinkančių žaidėjų ir (arba) konkurso dalyvių registracija yra tvarkoma ir (arba) laimėtojas nustatomas automatizuotomis priemonėmis, mes naudojame sprendimų priėmimo automatizuotomis priemonėmis būdą.

  Jei jūs nepageidaujate, kad jūsų atžvilgiu būtų taikomas sprendimų priėmimas naudojant automatizuotas priemones, dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse negalėsite.

  Teisinių reikalavimų valdymas

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę (pvz. vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.)
  • Kontaktiniai duomenys (pvz. el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.)
  • Duomenys apie kliento pasirinkimus (pvz. pranešimų prenumerata, lojalumo programos klubų pranešimų prenumerata, nustatytos pasirinktys ir kt.)
  • Naudotojo sukurti asmens duomenys (pvz. informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose ir kt.)
  • Užsakymo duomenys (pvz. užsakymo ID, užsakytos prekės, produktų kainos ir kt.)
  • Informacija apie transakciją
  • Teisinių reikalavimų valdymui
  Mūsų teisėtas interesas apsisaugoti, jei gautume kokį nors reikalavimą dėl žaidimų ir (arba) konkursų Žr. skyrių „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“
 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš jūsų

  Mes renkame tuos asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte, pavyzdžiui, teikdami paraišką dalyvauti žaidimuose ir (arba) konkursuose arba pareikdami savo sutikimą socialinių tinklų komentaruose, pranešimuose ir pan.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų tiekėjai

  Dalinamės jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas, kaip pavyzdžiui:

  • prizų administravimas
  • socialinių platformų valdymas

  Šios įmonės jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jūsų asmens duomenis jos privalo apsaugoti pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Taip pat galime jūsų asmens duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms tam, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

  Produktų tiekėjai

  Jei žaidimus ir (arba) konkursus organizuoja „Rimi“ tiekėjas (-ai), jūsų asmens duomenis mes galime perduoti tiekėjui (-ams) ir (arba) tuo atveju, jei taptumėte laimėtoju, jūsų asmens duomenis galime paskelbti mūsų platformose (interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose).

 • Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

  Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis ES/EEE teritorijoje. Jūsų asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

 • Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

  Visi su žaidimų ir (arba) konkursų organizavimu bei administravimu, nugalėtojo nustatymu ir paskelbimu susiję asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 7 dienas po to, kai pasibaigs terminas 3

  apskųsti žaidimus ir (arba) konkursus. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei buvo gautas skundas dėl žaidimų ir (arba) konkursų. Tokiu atveju asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus išspręstas skundas. Jei laimėjimo atveju jūs pasirašote prizo perdavimo-priėmimo aktą, jame esantys asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Be to, jei manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė atšaukti savo sutikimą

  Atsižvelgiant į tai, kad mes tvarkome jūsų asmens duomenis remiantis jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnu.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas

  Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, mes toliau juos tvarkysime. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė į duomenų perkeliamumą

  Galiausiai, turite teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus.

  Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „Rimi Lietuva“, įmonės kodas 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys

  Telefono numeris: 8 800 29000

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

  Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite duomenų apsaugos pareigūnui.