Renginiai ir parama

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei dalyvaujate mūsų renginiuose, žaidimuose, prekės ženklo kampanijose arba kreipiatės dėl paramos.

Renginių privatumo politika

MUMS RŪPI JŪSŲ PRIVATUMAS
Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad dalindamiesi su mumis savo asmens duomenimis, jūs jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama siekiant identifikuoti asmenį.


Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs, ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.


Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Todėl šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur mes tvarkome asmens duomenis mūsų renginių valdymo ir informacijos apie renginius pateikimo per įvairius kanalus kontekste.


Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas


- Leisti nepilnamečiui dalyvauti mūsų renginiuose gali tik teisėti globėjai arba asmenys, gavę nepilnamečio teisėto globėjo leidimą.
- Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad jei dalyvaujate mūsų renginiuose su nepilnamečiu, jūs suprantate, kad renginio medžiagoje gali būti matomi ir vaiko asmens duomenys bei atvaizdas.
- Jei esate nepilnametis ir lankotės mūsų viešuose renginiuose savarankiškai, jūs privalote apie tai informuoti savo teisėtus globėjus.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis mes renkame ir kodėl?

  Renginių valdymas

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami užtikrinti tinkamą renginių, kuriuos organizuojame patys arba kuriuos organizuoja mūsų pasitelkti paslaugų teikėjai, valdymą. Šiuo tikslu mes tvarkome tik minimalų duomenų kiekį, kuris yra būtinas kiekvieno konkretaus renginio atveju. Duomenų, kuriuos renkame, rūšys priklauso nuo renginio rūšies ir pobūdžio. Pavyzdžiui, jei į renginius reikia registruotis iš anksto, tokiu atveju gali būti, kad mums reikės rinkti tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis ar kitus asmens duomenis.


  Informuojame, kad renginio valdymo kontekste jūsų pateiktus kontaktinius duomenis mes galime naudoti siekdami su jumis susisiekti su renginiu susijusiais klausimais, pavyzdžiui, norėdami gauti grįžtamąjį ryšį, nusiųsti nuorodą, kurią atvėrę rastumėte renginio nuotraukas.


  Jūs turite teisę laisvai patys nuspręsti, ar norite dalyvauti mūsų renginiuose, ar ne.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Grįžtamojo ryšio duomenys
  • Kiti duomenys, kurie būtini konkrečiam renginiui valdyti.
  Mūsų teisėtas interesas užtikrinti renginių valdymą. Ne ilgiau kaip 1 metus po to, kai įvyko renginys
  (žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys“)

  Pateikti informaciją apie renginį per vidinius ir išorinius komunikacijos kanalus

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami pateikti informaciją apie renginius, kuriuos mes organizavome patys arba kuriuose dalyvavome, per mūsų vidinius komunikacijos kanalus (pvz., intranete, vidiniuose periodiniuose leidiniuose, skelbimų lentose, vidiniuose TV ekranuose ir kt.) bei išorinius komunikacijos kanalus (pvz., socialiniuose tinkluose, mūsų interneto svetainėje, naujienų portaluose, TV reportažuose ir kt.) paskelbdami sukurtus įvairius straipsnius ir medžiagą, skirtą reklamuoti „Rimi“ prekės ženklą.


  Informuojame, kad renginių metu yra fotografuojama ir (arba) filmuojama ir kad tokia medžiaga gali būti įtraukta į vidinei bei išorinei komunikacijai skirtą medžiagą.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.
  • Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, filmai, garso įrašai, stebėjimo vaizdo kameromis įrašas ir kt..
  • Redaguojamas turinys, pvz., interviu, straipsniai ir kt.
  • Grįžtamojo ryšio duomenys
  • Kiti duomenys, kurie būtini tikslui pasiekti.
  Mūsų teisėtas interesas skatinti mūsų prekės ženklo pripažinimą ir papasakoti apie vykusius renginius (arba renginius, kuriuose mes dalyvavome). Ne ilgiau kaip 3 metus po to, kai įvyko renginys
  (žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys“)

  Istorinę vertę turinčios medžiagos, kurioje yra kultūrinių elementų, išsaugojimas

  Siekdami išsaugoti informaciją, kurios gali būti mūsų bendrovės veiklos kontekste pagamintoje medžiagoje ir kuri būtų laikoma įdomia mūsų bendrovės istorijos dokumentavimo tikslu, pvz., svarbiausi mūsų pirmosios parduotuvės atidarymo tam tikrame mieste momentai, prisijungimas prie kokios nors verslo asociacijos ir pan., mes galime jūsų duomenis toliau tvarkyti ir po to, kai buvo pasiekti pagrindiniai tikslai.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas

  Duomenų saugojimo laikotarpis

  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.
  • Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, filmai, garso įrašai, stebėjimo vaizdo kameromis įrašai ir kt.
  • Redaguojamas turinys, pvz., interviu, straipsniai ir kt.
  • Kiti duomenys, kurie būtini tikslui pasiekti.
  Mūsų teisėtas interesas išsaugoti mūsų bendrovės istoriją liudijančią medžiagą. Neribotas

   

 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš jūsų

  Mes renkame asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate tiesiogiai arba netiesiogiai, pavyzdžiui, registruodamiesi dalyvauti renginyje, sutikdami dalyvauti renginyje arba faktiškai dalyvaudami renginyje.

  Iš viešai prieinamų šaltinių

  Jei norėtume jus pakviesti į renginį, mes galime su jumis susisiekti naudodamiesi tais kontaktiniais duomenimis, kuriuos esate paskelbę viešai (pavyzdžiui, per socialinius tinklus).

  Iš kitų šaltinių

  Retkarčiais jūsų asmens duomenis gauname iš mūsų bendradarbiavimo partnerių, jei renginys yra organizuojamas bendradarbiavimo su mūsų verslo partneriu kontekste.
  Jūsų duomenis galime gauti ir dalyvaudami tame pačiame renginyje, kurį organizavo trečioji šalis.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų tiekėjai

  Gali būti, kad jūsų asmens duomenimis mes dalinsimės su įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui su:

   

  • renginių organizavimo paslaugų teikėjai;
  • fotografavimo ir vaizdo įrašų paslaugų teikėjais;
  • duomenų prieglobos paslaugų teikėjais;
  • informacinių sistemų plėtojimo ir techninės priežiūros paslaugų teikėjais;
  • rinkodaros ir viešųjų ryšių paslaugų teikėjais.


  Šios įmonės jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą reikalaujama, kad jos apsaugotų jūsų asmens duomenis.

  Grupės bendrovės

  Jūsų asmens duomenimis mes galime dalintis su atitinkamomis „Rimi Baltic“ įmonių grupės bendrovėmis, jei konkretus renginys yra organizuojamas kartu, arba jei mes norime, kad jūs dalyvautumėte kitos „Rimi Baltic“ įmonių grupės bendrovės organizuojamame renginyje. Siekdami papasakoti apie įvykusius renginius, jūsų asmens duomenimis mes galime pasidalinti ir per mūsų vidinius komunikacijos kanalus (pavyzdžiui, susirinkimuose, intranete arba vidinėse publikacijose).

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Taip pat galime jūsų asmens duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms tam, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

  Visuomenė

  Informaciją apie organizuotą renginį (arba renginį, kuriame mes dalyvavome), įskaitant informaciją apie jūsų dalyvavimą renginyje, renginio nuotrauką ir kt., mes galime paskelbti vidiniuose ir išoriniuose komunikacijos kanaluose. Daugumoje atvejų bus skelbiamos tik nuotraukos arba vaizdo medžiaga iš renginio, kurioje galima pamatyti ir jus.

 • Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

  Mes visada siekiame jūsų asmens duomenis tvarkyti ES ir EEE valstybėse. Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti arba tvarkomi ir ES ar EEE nepriklausančioje valstybėje. Informacijos įkėlimas į socialinius tinklus (konkrečiai į „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“ arba „Youtube“) reikš (tiesiogiai ar netiesiogiai), kad jūsų asmens duomenys perduodami į trečiąsias valstybes, pirmiausiai – į JAV. Europos Komisija nėra nei priėmusi sprendimo, nei nurodžiusi, kad JAV yra užtikrinusios tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį. Siekdami užtikrinti jūsų asmens duomenų apsaugą, mes sudarėme atitinkamus susitarimus su paslaugos tiekėjais. Informaciją apie įgyvendintas asmens duomenų apsaugos priemones jūs galite gauti pateikę mums prašymą raštu.

 • Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Renginio valdymo tikslu surinkti duomenys (pvz., registracijos duomenys, dalyvavimo renginyje duomenys) bus saugojami ne ilgiau kaip 1 metus nuo įvykusio renginio datos. Po to duomenys bus sunaikinti arba paversti anoniminiais taip, kad jų nebebūtų galima su jumis susieti.
  Duomenys, kurie naudojami siekiant papasakoti apie renginį vidiniuose ir išoriniuose komunikacijos kanaluose (pvz., renginio nuotraukos, vaizdo medžiaga, straipsniai), bus saugojami ne ilgiau kaip 3 metus nuo renginio datos. Po to duomenys bus pašalinti, išskyrus istorinę vertę turinčią medžiagą, kurioje yra kultūrinių elementų – tokia medžiaga bus saugojama neribotą laiką.
  Publikacijos vidiniuose ir išoriniuose komunikacijos kanaluose bus viešai prieinamos ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo jų paskelbimo datos.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jei norėtumėte pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, jūs turėtumėte pateikti kaip galima tikslesnę informaciją apie renginį, kuriame dalyvavote (pvz., renginio pavadinimą, datą ir kt.) bei savo tapatybės duomenis, pagal kuriuos mes galėtume jus identifikuoti ir atpažinti renginio medžiagoje.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis ir (arba) su asmeniu, kurio teisėtas globėjas esate jūs, susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Be to, jei esate tos nuomonės, kad informacija apie jus ir (arba) asmenį, kurio teisėtas globėjas esate jūs, yra netiksli arba neišsami, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes ją ištaisytume. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas

  Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami jūsų nesutikimo. Norėdami pasinaudoti minėta teise, kreipkitės į renginio organizavimo atstovą renginio vietoje, arba pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes pašalintume jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus mūsų reikalaujama tuos duomenis išsaugoti. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus.
  Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas 123715317

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva 

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo centro kontaktiniai duomenys

  Telefonas: + 370 8 800 29 000

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com
  Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite duomenų apsaugos pareigūnui.