Renginiai ir parama

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei dalyvaujate mūsų renginiuose, žaidimuose, prekės ženklo kampanijose arba kreipiatės dėl paramos.

Privatumo politika audio-vizualinės medžiagos naudojimui

Mums rūpi jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad dalindamiesi su mumis savo asmens duomenimis, jūs jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama siekiant identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs, ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Todėl šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur mes tvarkome asmens duomenis audiovizualinės medžiagos naudojimo (remiantis sutartimi arba sutikimu) kontekste.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?

  Vykdyti veiklą, kuriai jūs pritarėte pasirašydami Sutikimo formą dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome veiklos, kuriai jūs pritarėte pasirašydami Sutikimo formą dėl audiovizualinės ir susijusios medžiagos kūrimo, tvarkymo ir paskelbimo, vykdymo tikslu.

  Asmens duomenų kategorijos

  Teisinis pagrindas

  Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Tapatybės duomenys, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt..
  • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, filmas, garso failas, stebėjimo vaizdo kameromis įrašas ir kt.
  • Redakcinis turinys, pvz., interviu, straipsniai ir kt
  • Kiti duomenys, kurie nėra aiškiai apibūdinti pirmiau, tačiau yra glaudžiai susiję su tikslu.

  Jūsų sutikimas

  Ne ilgiau kaip 5 metus po Sutikimo formoje nurodytos veiklos pasibaigimo.

  Su jumis sudaryti ir vykdyti sutartį dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami su jumis sudaryti ir vykdyti sutartį dėl audiovizualinės bei susijusios medžiagos kūrimo, tvarkymo ir paskelbimo pagal Sutarties dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo sąlygas.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Tapatybės duomenys, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, filmas, garso failas, stebėjimo vaizdo kameromis įrašas ir kt.
  • Redakcinis turinys, pvz., interviu, straipsniai ir kt.
  • Kiti duomenys, kurie nėra aiškiai apibūdinti pirmiau, tačiau yra glaudžiai susiję su tikslu.

  Sudaryti su jumis sutartį ir ją vykdyti.

  Ne ilgiau kaip 5 metus po Sutartyje dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo aprašytos veiklos pasibaigimo.

  • Įvykdyti teisinę prievolę išsaugoti su jumis sudarytos Sutarties dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo kopiją

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami įstatymais nustatytą laikotarpį išsaugoti su jumis sudarytos Sutarties dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo kopiją.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Tapatybės duomenys, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Kiti duomenys, kurie nurodyti sutarties tekste.
  Teisinė prievolė išsaugoti sutarties kopiją.

  10 metų po sutarties pasibaigimo.

  Istorinę vertę turinčios medžiagos, kurioje yra kultūrinių elementų, išsaugojimas

  Siekdami išsaugoti informaciją, kurios gali būti mūsų bendrovės veiklos kontekste pagamintoje medžiagoje ir kuri būtų laikoma įdomia mūsų bendrovės istorijos dokumentavimo tikslu, pvz., pagrindinė reikšmingos kampanijos medžiaga ir kt., mes galime jūsų duomenis toliau tvarkyti ir po to, kai buvo pasiekti pagrindiniai tikslai.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Tapatybės duomenys, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID ir kt.
  • Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, filmukas, garso failas, stebėjimo vaizdo kameromis įrašas ir kt.
  • Redakcinis turinys, pvz., interviu, straipsniai ir kt.
  • Kiti duomenys, kurie būtini tikslui pasiekti.
  Mūsų teisėtas interesas išsaugoti su mūsų bendrovės istorija susijusią medžiagą. Neribotas

 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš jūsų

  Mes renkame asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate tiesiogiai, pavyzdžiui, dalyvaudami fotosesijoje, duodami interviu arba atskleisdami kitus asmens duomenis pagal pasirašytą sutartį arba sutikimo formą, kuriai jūs pritarėte.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų teikėjai

  Gali būti, kad jūsų asmens duomenimis mes dalinsimės su įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui su:

  • fotografavimo ir vaizdo įrašų paslaugų teikėjais;
  • duomenų prieglobos paslaugų teikėjais;
  • informacinių sistemų plėtojimo ir techninės priežiūros paslaugų teikėjais;
  • rinkodaros ir viešųjų ryšių paslaugų teikėjais.

  Šios įmonės jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą reikalaujama, kad jos apsaugotų jūsų asmens duomenis.

  Grupės bendrovės

  Jūsų asmens duomenimis mes galime dalintis su atitinkamomis „Rimi Baltic“ įmonių grupės bendrovėmis, jei planuotume naudoti medžiagą daugiau nei vienoje šalyje, kurioje savo veiklą vykdo „Rimi“ bendrovės.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Taip pat galime jūsų asmens duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms tam, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

  Visuomenė

  Asmens duomenys bus naudojami reklaminėje medžiagoje, komercinėje reklamoje per radiją ir televiziją bei reklaminėse kampanijose. Todėl pagal Sutartį dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo arba Sutikimo formą gauta audiovizualinė ir susijusi medžiaga bus skelbiama viešai.

 • Kur tvarkome jūsų asmens duomenis?

  Mes visada siekiame jūsų asmens duomenis tvarkyti ES ir EEE valstybėse. Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti arba tvarkomi ir ES ar EEE nepriklausančioje valstybėje. Informacijos įkėlimas į socialinius tinklus (konkrečiai į „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“ arba „Youtube“) reikš (tiesiogiai ar netiesiogiai), kad jūsų asmens duomenys perduodami į trečiąsias valstybes, pirmiausiai – į JAV. Europos Komisija nėra nei priėmusi sprendimo, nei nurodžiusi, kad JAV yra užtikrinusios tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį. Siekdami užtikrinti jūsų asmens duomenų apsaugą, mes sudarėme atitinkamus susitarimus su paslaugos tiekėjais. Informaciją apie įgyvendintas asmens duomenų apsaugos priemones jūs galite gauti pateikę mums prašymą raštu.

 • Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Publikacijos vidiniuose ir išoriniuose komunikacijos kanaluose bus viešai prieinamos 2 (dvejus) metus nuo jų paskelbimo, išskyrus atvejus, jei Sutartyje dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo arba Sutikimo formoje aprašyta veikla nėra pasibaigusi.

  Sutartį dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo mes saugosime 10 metų po tos sutarties pasibaigimo.

  Pagal Sutartį dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo arba Sutikimo formą gauta audiovizualinė ir susijusi medžiaga bus saugojama ne ilgiau kaip 5 metus po Sutartyje dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo arba Sutikimo formoje aprašytos veiklos pasibaigimo.

  Istorinę vertę turinti medžiaga, kurioje yra kultūros elementų, bus saugojama neribotą laiką.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jei norėtumėte pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, jūs turėtumėte pateikti kaip galima tikslesnę informaciją apie Sutartį dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo ar Sutikimo formą, arba apie reklaminę medžiagą, komercinę reklamą per radiją ir televiziją bei reklamines kampanijas, kuriose buvo naudojama su jumis susijusi audiovizualinė medžiaga. 

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu Sutartyje dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo arba Sutikimo formoje nurodytam kontaktiniam asmeniui, mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Be to, jei esate tos nuomonės, kad informacija apie jus yra netiksli arba neišsami, jūs turite teisę pareikalauti leisti patiems ją ištaisyti, arba paprašyti, kad ištaisytume mes. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu Sutartyje dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo arba Sutikimo formoje nurodytam kontaktiniam asmeniui, mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes pašalintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus mūsų reikalaujama tuos duomenis išsaugoti. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu Sutartyje dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo arba Sutikimo formoje nurodytam kontaktiniam asmeniui, mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu Sutartyje dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo arba Sutikimo formoje nurodytam kontaktiniam asmeniui, mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė į duomenų perkeliamumą

  Galiausiai jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu Sutartyje dėl audiovizualinės medžiagos naudojimo arba Sutikimo formoje nurodytam kontaktiniam asmeniui, mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus.

  Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas 123715317

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo centro kontaktiniai duomenys

  Telefono numeris: 8 800 29000

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

  Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite duomenų apsaugos pareigūnui.