Patalpos ir aikštelės

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei lankotės mūsų patalopose, naudojatės automobilių stovėjimo aikštelėmis.

Vaizdo stebėjimo (CCTV) privatumo politika

MES RŪPINAMĖS JŪSŲ PRIVATUMO APSAUGA

Jūsų pasitikėjimas mums yra labai svarbus dalykas. Mes siekiame, kad visada, kai pateikiate mums savo asmens duomenis, Jūs jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai visa informacija, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę.

Siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys pas mus visuomet būtų saugūs  ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų dabartinius asmens duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidaus politikas, gaires bei tvarkas, mes įgyvendiname atitinkamas priemones.

Mums labai svarbu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi skaidriai. Šiame informaciniame pranešime išdėstėme, kaip ir kur tvarkome Jūsų asmens duomenis, susijusius su vykdomu stebėjimu vaizdo kameromis.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis mes renkame ir kodėl?

  Siekiant užkirsti kelią nusikaltimams turtui (vagystėms, vandalizmui ir pan.), bei Jūsų ir kitų asmenų esminiams interesams, įskaitant sveikatą ir gyvybę, kontroliuoti ir nustatyti tokius nusikaltimus.

  Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami nustatyti, kontroliuoti ir užkirsti kelią nusikaltimams turtui (vagystėms, vandalizmui ir pan.) bei asmenų atžvilgiu, pavyzdžiui (įskaitant, bet neapsiribojant):

  užtikrinti saugumą (klientų, personalo, dokumentų, informacijos);

  • nustatyti neteisėtą patekimą, įsilaužimus, vagystes, išpuolius, padarytą žalą, sukčiavimą,  atliekant pinigines operacijas ir visus kitus neteisėtus veiksmus mūsų nuosavybės teritorijoje ir už jos ribų;
  • stebėti žmonių judėjimus, susibūrimus ir elgesį, siekiant geriau valdyti saugumą ir rizikas;
  • nustatyti, kaip tinkamai paskirstyti išteklius tais atvejais, kai gresia arba vykdomas nusikaltimas;
  • ištirti incidentus.
  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga, vaizdo įrašai.
  • Transakcijos duomenys, pvz., transakcijos data ir vieta, įsigytos prekės, pirkimo suma, kvito ID ir kt.
  Mūsų teisėtas interesas ir esminių interesų, įskaitant sveikatą ir gyvybę, apsauga Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

  Turto ir procesų valdymas

  Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami stebėti turtą (pavyzdžiui, patalpų ir automobilių stovėjimo aikštelių būklę, avarinių išėjimų prieinamumą ir pan.) bei procesus.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga, vaizdo įrašai. Mūsų teisėtas interesas Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

  Teisinių reikalavimų valdymas

  Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti siekdami ginti, pareikšti ir vykdyti teisinius reikalavimus.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga, vaizdo įrašai.
  • Informacija teisiniams reikalavimams valdyti.
  Mūsų teisėtas interesas Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

  Statistiniai ir rinkos tyrimų tikslai

  Gali būti, kad jūsų asmens duomenis mes tvarkysime tam, kad skaičiuodami lankytojų skaičių, mes  galėtume suformuoti ir analizuoti statistinius duomenis apie bendrąjį mūsų parduotuvių ir prekybos centrų veiklos efektyvumą.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Audiovizualinė medžiaga, pvz., nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga, vaizdo įrašai.
  • Informacija teisiniams reikalavimams valdyti.
  Mūsų teisėtas interesas Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

   

 • Kokie yra šaltiniai, iš kurių mes renkame asmens duomenis?

  Iš mūsų naudojamų informacinių sistemų

  Asmens duomenis mes renkame ir tvarkome naudodami mūsų naudojamas informacines sistemas, t. y. vaizdo stebėjimo kameras, CCTV valdymo sistemas, atsiskaitymo už pirkinius terminalų (POS) sistemą ir kitas mūsų naudojamas informacines sistemas, jei jos yra būtinos nustatytiems tikslams pasiekti.

 • Asmens duomenų perdavimas kitiems

  Paslaugų teikėjai

  Mes dalijamės jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui:

  • Saugos paslaugas teikiančios įmonės
  • Techninės įrangos sistemų priežiūrą ir aptarnavimą vykdančios įmonės.

  Tokios įmonės Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir niekada negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, tiek pagal įstatymus, tiek ir pagal mūsų bendradarbiavimo sutartį reikalaujama, kad šios įmonės užtikrintų Jūsų asmens duomenų apsaugą.

  Įmonių grupės bendrovės

  Jei iškiltų būtinumas pasiekti apibrėžtus tikslus, gali būti, kad Jūsų asmens duomenis perduosime susijusioms „Rimi Baltic“ bendrovėms.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir vietos valdžios įstaigos

  Siekdami įvykdyti savo teisines prievoles, pareikalavus teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms, mes galime joms perduoti Jūsų asmens duomenis. Be to, perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms mes galime ir siekdami savo teisėto intereso,  pareikšti, vykdyti bei ginti teisinius reikalavimus.

 • Kur vyksta Jūsų asmens duomenų tvarkymas?

  Visada siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse. Jūsų asmens duomenys nėra nei perduodami, nei tvarkomi šalyse, kurios nėra ES ir EEE valstybės.

 • Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Stebėjimo vaizdo kameromis įrašai bus saugojami ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, išskyrus atvejus, jei įrašuose yra informacijos, būtinos pasiekti apibrėžtą tikslą. Tokiu atveju įrašas bus saugojamas tol, kol bus išaiškinta nustatyta problema arba užbaigtas atitinkamas tyrimas.

  Stebėjimo vaizdo kameromis įrašai, kurie renkami statistiniais ir rinkos tyrimų tikslais, nėra saugojami. Statistiniai duomenys, kuriuose nėra jokių asmens duomenų (pvz., lankytojų skaičius per dieną konkrečioje parduotuvėje arba prekybos centre), bus saugojami ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai jums suteikia teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Norime jus informuoti, kad mes nesiekiame nustatyti Jūsų asmens tapatybės, jei tai nėra būtina apibrėžtam tikslui pasiekti. Jei jūs pareikštumėte, kad norite pasinaudoti kai kuriomis šiame pranešime nurodytomis teisėmis, pateikite mums papildomą informaciją, kad mes galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir jus atpažinti vaizdo stebėjimo kameros įrašuose.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais Jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Kad galėtumėte pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Norėtume jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio nėra galimybės ištaisyti kokius nors asmens duomenis.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

  Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami Jūsų nesutikimo. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Norėtume jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio mes negalime garantuoti, jog bus įmanoma visiškai įgyvendinti Jūsų teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, nes duomenys yra renkami automatiškai, o jei jūs nebūsite stebėjimo kamerų objektu, negalėsite atlikti savo užduočių arba gauti mūsų paslaugų.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei mūsų reikalaujama tuos duomenis laikyti. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Norėtume jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio neįmanoma ištrinti konkretaus asmens duomenų.

  Duomenų tvarkymo apribojimas

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Norėtume jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio mes negalime garantuoti, kad bus įmanoma visiškai įgyvendinti Jūsų teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, nes šiuo atveju asmens duomenys yra renkami automatiškai, o jei jūs nebūsite stebėjimo kamerų objektu, negalėsite atlikti savo darbų arba gauti mūsų paslaugas.

 • Kur kreiptis, jei kilo klausimų?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami kreipkitės į mus. Jei gautas atsakymas Jūsų netenkina, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Bendrovės, atsakingos už Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas. 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefonas: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktiniai duomenys

  Telefonas: 8 800 29 000

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

  Be to, su mūsų bendrovės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti nusiuntę laišką anksčiau nurodytu adresu. Tokį laišką reikia adresuoti asmens duomenų apsaugos pareigūnui.