Patalpos ir aikštelės

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei lankotės mūsų patalopose, naudojatės automobilių stovėjimo aikštelėmis.

Stovėjimo aikštelių privatumo politika

 

Mes rūpinamės Jūsų privatumo apsauga

Jūsų pasitikėjimas mums yra labai svarbus. Mes siekiame, kad visada, kai pateikiate mums savo asmens duomenis, Jūs jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai visa informacija, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę.

Siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys pas mus visuomet būtų saugūs  ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų dabartinius asmens duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidaus politikas, gaires bei tvarkas, mes įgyvendiname atitinkamas priemones.

Mums labai svarbu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi skaidriai. Šiame informaciniame pranešime išdėstome, kaip ir kur tvarkome Jūsų asmens duomenis, susijusius su automobilių statymo kontrole ir vaizdo stebėjimu mūsų valdomose automobilių stovėjimo aikštelėse.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis mes renkame ir kodėl

  Siekdami kontroliuoti automobilių statymą mūsų valdomose stovėjimo aikštelėse ir užtikrinti, kad aikštelėse būtų pakankamai vietų mūsų klientams pasistatyti automobilį.

  Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendinti savo teisėtą interesą kontroliuoti automobilių statymą mūsų valdomose automobilių stovėjimo aikštelėse. Mes ribojame nemokamą stovėjimo laiką, kad prekybos centrų aikštelėse savo automobilių ilgam laikui nelaikytų nesusiję tretieji asmenys (pvz. gretimų verslo objektų darbuotojų, ilgam   ar kiti asmenys). Mes siekiame, kad nesusiję asmenys neužimtų vietų, skirtų prekybos centrų klientams, kad mūsų klientai, atvykę apsipirkti automobiliu, visada turėtų pakankamai vietų pasistatyti savo automobilį.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Automobilio valstybinis numeris;
  • Įvažiavimo/išvažiavimo laikas, stovėjimo laikotarpis, įvažiavimo/ išvažiavimo vieta;
  • Apmokėjimo už stovėjimą faktas ir laikas.
  • Saugos ar eismo incidentų įvykio laikas bei aprašymas.
  Mūsų teisėtas interesas Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

   

  Siekdami užkirsti kelią nusikaltimams turtui (vagystėms, vandalizmui ir pan.), bei Jūsų ir kitų asmenų esminiams interesams, įskaitant sveikatą ir gyvybę, kontroliuoti ir nustatyti tokius nusikaltimus.

  Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami nustatyti, kontroliuoti ir užkirsti kelią nusikaltimams turtui (vagystėms, vandalizmui ir pan.) bei asmenų atžvilgiu, pavyzdžiui (įskaitant, bet neapsiribojant):

  • užtikrinti saugumą (klientų, personalo, aikštelėje stovinčių automobilių, aikštelės įrengimų);
  • nustatyti neteisėtą patekimą ar pasišalinimą į/iš aikštelės, įsilaužimus, vagystes, išpuolius, kitus neteisėtus veiksmus, padarytą žalą ir kt.;
  • stebėti automobilių ir žmonių judėjimą ir elgesį, siekiant geriau valdyti rizikas ir užtikrinti saugumą;
  • nustatyti, kaip tinkamai paskirstyti išteklius tais atvejais, kai gresia arba vykdomas nusikaltimas;
  • ištirti incidentus.
  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  Jūsų atvaizdas ir su jumis susiję įrašai bei visi kiti Jūsų asmens duomenys ir Jūsų veiksmai automobilių stovėjimo aikštelėje vaizdo stebėjimo bei automobilių valstybinių numerių kamerų aprėpties zonoje

  Mūsų teisėtas interesas ir esminių interesų, įskaitant sveikatą ir gyvybę, apsauga

  Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

   

  Teisinių reikalavimų valdymas

  Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti siekdami pareikšti, ginti ir vykdyti teisinius reikalavimus.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Jūsų atvaizdas ir su jumis susiję įrašai bei visi kiti Jūsų asmens duomenys ir Jūsų veiksmai automobilių stovėjimo aikštelėje vaizdo stebėjimo bei automobilių valstybinių numerių kamerų aprėpties zonoje.
  • Kita su teisiniu reikalavimu susijusi informacija
  Mūsų teisėtas interesas Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

   

 • Kokie yra šaltiniai, iš kurių mes renkame asmens duomenis?

  Užtvarų sistema įvažiuojant/išvažiuojant į/iš automobilių stovėjimo aikštelę, atsiskaitant už mokėjimą

  Asmens duomenis mes renkame naudodami technines priemones – automobilių stovėjimo aikštelės užtvarų skanerius, jums įvažiuojant/išvažiuojant į/iš automobilių stovėjimo aikštelę, taip pat mokėjimo terminalą jums atsiskaitant už stovėjimą. 

  Vaizdo stebėjimo kameros

  Asmens duomenis mes renkame naudodami technines priemones – vaizdo stebėjimo kameras, vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemas ir kitas panašias technologijas.

 • Asmens duomenų perdavimas kitiems

  Paslaugų teikėjai

  Siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, Jūsų asmens duomenis mes perduodame įmonėms, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui, saugos bendrovėms ar bendrovėms, kurios administruoja ir valdo užtvarų sistemas stovėjimo aikštelėse. Tokios įmonės Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik paslaugoms vykdyti reikalinga apimtimi, pagal mūsų nurodymus ir niekada negali jų naudoti kitais, nei nustatyta tikslais. Be to, tiek pagal įstatymus, tiek ir pagal mūsų bendradarbiavimo sutartį reikalaujama, kad šios įmonės užtikrintų Jūsų asmens duomenų apsaugą.

  Įmonių grupės bendrovės

  Jei iškiltų būtinumas pasiekti apibrėžtus tikslus, gali būti, kad Jūsų asmens duomenis perduosime susijusioms „Rimi Baltic“ bendrovėms.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir vietos valdžios įstaigos

  Siekdami įvykdyti savo teisines prievoles, pareikalavus teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms, mes galime joms perduoti Jūsų asmens duomenis. Be to, perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms mes galime ir siekdami savo teisėto intereso, pavyzdžiui,  pareikšti, vykdyti bei ginti teisinius reikalavimus.

 • Kur vyksta Jūsų asmens duomenų tvarkymas?

  Visada siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse. Jūsų asmens duomenys nėra nei perduodami, nei tvarkomi šalyse, kurios nėra ES ir EEE valstybėse.

 • Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Stebėjimo vaizdo kameromis įrašai bus saugojami ne ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, išskyrus atvejus, jei įrašuose yra informacijos, būtinos pasiekti apibrėžtą tikslą. Tokiu atveju įrašas bus saugojamas tol, kol bus išaiškinta nustatyta problema arba užbaigtas atitinkamas tyrimas. Įrašai gali būtų saugomi ir trumpiau, priklausomai nuo vaizdo įrašymo įrangos techninių galimybių (skirtos saugojimo laikmenų talpos).

  Duomenys, surinkti naudojant automobilių aikštelėje įrengtą užtvarų sistemą bus saugomi 1 metus, išskyrus atvejus, jei įrašuose yra informacijos, būtinos pasiekti apibrėžtą tikslą. Tokiu atveju įrašas bus saugojamas tol, kol bus išaiškinta nustatyta problema arba užbaigtas atitinkamas tyrimas. Nuotraukos iš valstybinių numerių nuskaitymo kamerų gali būtų saugomos ir trumpiau, priklausomai nuo vaizdo įrašymo įrangos techninių galimybių (paskirtos saugojimo laikmenų talpos).

  Informacija apie atsiskaitymus (finansines transakcijas) už stovėjimą bus saugoma Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai jums suteikia teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Norime jus informuoti, kad mes nesiekiame nustatyti Jūsų asmens tapatybės, jei tai nėra būtina apibrėžtam tikslui pasiekti. Jei jūs pareikštumėte, kad norite pasinaudoti kai kuriomis šiame pranešime nurodytomis teisėmis, pateikite mums papildomą informaciją, kad mes galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir jus atpažinti vaizdo stebėjimo kameros įrašuose.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais Jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Kad galėtumėte pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Norėtume jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio nėra galimybės ištaisyti kokius nors asmens duomenis.

  Nuo 2018 m. gegužės 25 d. jūs turite ir tokias toliau nurodytas teises.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

  Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami Jūsų nesutikimo. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Norėtume jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio mes negalime garantuoti, jog bus įmanoma visiškai įgyvendinti Jūsų teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, nes duomenys yra renkami automatiškai, o jei jūs nebūsite stebėjimo kamerų objektu, negalėsite atlikti savo užduočių arba gauti mūsų paslaugų.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei mūsų reikalaujama tuos duomenis laikyti. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Norėtume jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis bei valstybinius automobilių numerius nuskaitančių sistemų pobūdžio neįmanoma ištrinti konkretaus asmens duomenų.

  Duomenų tvarkymo apribojimas

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Norėtume jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis bei valstybinius automobilių numerius nuskaitančių sistemų pobūdžio mes negalime garantuoti, kad bus įmanoma visiškai įgyvendinti Jūsų teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, nes šiuo atveju asmens duomenys yra renkami automatiškai, o jei jūs nebūsite stebėjimo kamerų objektu, negalėsite atlikti savo darbų arba gauti mūsų paslaugas.

 • Kur kreiptis, jei kilo klausimų?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami kreipkitės į mus. Jei gautas atsakymas Jūsų netenkina, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Bendrovės, atsakingos už Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „Hakonlita“, įmonės kodas. 125018861,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefonas: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktiniai duomenys

  Telefonas: 8 800 29 000

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

  Be to, su mūsų bendrovės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti nusiuntę laišką anksčiau nurodytu adresu. Tokį laišką reikia adresuoti asmens duomenų apsaugos pareigūnui.