Darbo paieška

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei kandidatuojate į darbo ar praktikos pozicijas.

Privatumo politika darbuotojų atrankai

Mes rūpinamės Jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad dalindamiesi su mumis asmens duomenimis, jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.


Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs, ir kad Jūsų (jaunesnius nei 18 metų amžiaus asmenis atstovauja jų teisėti globėjai, Toliau – Jūs), asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme Duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.


Mums svarbu užtikrinti asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Todėl šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis, kuriuos gauname darbuotojų ir praktikantų atrankos proceso metu.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis mes renkame ir kodėl?

  Jūsų pareiga – pateikti tik galiojančius ir nesuklastotus asmens duomenis bei tik tokius duomenis, kurie yra tinkami ir būtini šiame informaciniame pranešime nurodytiems tikslams pasiekti. Priklausomai nuo laisvos darbo vietos ar praktikos vietos rūšies, kai kuriais atvejais gali būti, kad mes paprašysime Jus pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, nurodyti, ar turite vairuotojo pažymėjimą. Jei pateiksite informaciją, kuri darbuotojų ar praktikantų atrankos procese yra nereikalinga, mes į ją nekreipsime dėmesio.


  Jei Jūs nesutiksite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kaip aprašyta šiame informaciniame pranešime, atliekant darbuotojų ar praktikantų atranką, Jūsų paraiška įsidarbinti nebus vertinama. Pateikti paraišką įsidarbinti ir pasinaudoti šiame informaciniame pranešime nurodytomis teisėmis Jūs galite tuo atveju, jei esate ne jaunesnis kaip 18 metų. Jaunesniems nei 18 metų amžiaus asmenims, siekiant įsidarbinti atstovauja jų teisėti globėjai.

  Paraiškos įsidarbinti vertinimas atrankos procese

  Jūsų asmens duomenis atrankos procese mes tvarkome siekdami įvertinti Jūsų paraišką įsidarbinti tokiais atvejais:

  • jei teikiate paraišką įsidarbinti konkrečioje laisvoje darbo vietoje;
  • jei pateikiate paraišką įsidarbinti nurodėte, kai atsiras kitų laisvų darbo vietų;
  • jei su Jumis susisiekėme todėl, kad bendradarbiaujame su atrankas vykdančia įmone, arba todėl, kad atsižvelgėme į profesinės srities informaciją, kurią jūs pateikėte plačiai naudojamuose ir (arba) viešuose karjeros portaluose arba duomenų bazėse (pavyzdžiui, bet ir ne vien tik „LinkedIn“, „CV-Online,“ „CV Bankas“ ir kt.) arba vadovaudamiesi Jūsų draugo ar pažįstamo rekomendacija;
  • jei paraišką įsidarbinti gavome iš Užimtumo tarnybos, su kuria bendradarbiaujame, pavyzdžiui, įgyvendindami ES finansuojamą projektą, kuriam vadovauja Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, teisėto globėjo ypatybės duomenys ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Duomenys apie kompetenciją, pvz., profesinė patirtis, išsilavinimas, turimi pažymėjimai, kursai, kalbų mokėjimas ir kt.
  • Rekomendacijos duomenys, pvz., asmens savybės ir kt.
  • Vertinimo duomenys, pvz., veiklos vertinimo duomenys, įvertinimo duomenys, testų rezultatai, įvertinimai ir kt.
  Jūsų sutikimas ir mūsų teisėtas interesas užtikrinti mūsų bendrovės veiklą Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

  Rekomendacijų apie pareiškėją rinkimas ir vertinimas

  Jūsų asmens duomenis mes renkame siekdami atrankos metu surinkti ir įvertinti su pareiškėju (asmeniu, kuris siekia įsidarbinti), susijusias rekomendacijas, jei pareiškėjas nurodė, kad Jūs galite pateikti rekomendaciją apie įsidarbinti siekiantį pareiškėją.


  Jei pareiškėjas anksčiau dirbo mūsų bendrovėse, tokiu atveju mes prašysime, kad rekomendacijas pateiktų ir buvę pareiškėjo bendradarbiai.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Duomenys apie kompetenciją, pvz., profesinė patirtis, išsilavinimas, turimi pažymėjimai, kursai, kalbų mokėjimas ir kt.
  • Vertinimo duomenys, pvz., tikslai, pasiekimai, statistiniai duomenys apie efektyvumą ir kt.
  • Rekomendacijos duomenys, pvz., asmens savybės ir kt.
  Jūsų sutikimas Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

  Pareiškėjų grįžtamojo ryšio apie atrankos procesą rinkimas

  Jūsų asmens duomenis mes renkame tam, kad galėtume Jums nusiųsti atrankos proceso vertinimo formą. Kandidato pateikta informacija yra anoniminė. Ji renkama siekiant patobulinti mūsų vidaus procesus ir pagerinti bendrąją pareiškėjų įsidarbinti patirtį.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Grįžtamojo ryšio duomenys
  Jūsų sutikimas Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Galutinių kandidatų į tam tikras pareigybes biografijos faktų patikrinimas

  Gali būti, kad jūsų asmens duomenis mes tvarkysime siekdami gauti rekomendacinio pobūdžio informaciją apie jūsų tinkamumą pretenduoti į tam tikras pareigybes ir tuo pačiu metu sušvelninti su žmogiškaisiais ištekliais susijusias verslo rizikas bei apsaugoti „Rimi“ turtą. Atrankos proceso metu kartais gali būti atliekami asmens biografijos faktų patikrinimai. Tokius patikrinimus atliekame tik galutinių kandidatų, pretenduojančių įsidarbinti tam tikrose bendrovei kritiškai svarbiose pareigybėse, kuriose reikalaujama didesnės atsakomybės (t. y. pareigybėse, kurias užimantys asmenys prisiima teisinę ir finansinę atsakomybę už bendrovę, turi didelį poveikį pasirenkant verslo partnerius ir priimant sprendimus dėl išlaidų, atlieka aukšto lygio reprezentacinę funkciją, pvz., aukščiausiojo lygmens vadovai, tam tikrų atitinkamų skyrių vadovai). Asmens biografijos faktų patikrinimą gali inicijuoti atranką pradedantis asmuo (pvz., atrankos specialistas). Tokio patikrinimo metu gali būti siekiama išsiaiškinti, ar yra su atitinkamu asmeniu susijęs aiškus interesų konfliktas, iškirtinai bloga reputacija žiniasklaidoje (taikoma reprezentacinėms pareigybėms, kurias užimantys asmenys nuolat būna viešumoje), ar jis yra patyręs finansinių sukrėtimų (pvz., bankrotų, priverstinių skolų išieškojimų – taikoma finansinėms pareigybėms, kurias užimantys asmenys turi tiesioginę prieigą prie „Rimi“ finansinio turto).

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Tapatybės duomenys, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.
  • Informacija ankstesnius darbo santykius, pvz., darbo santykių laikas ir data, darbo santykių rūšis, pareigybė, pareigos darbe, leidimas dirbti ir kt.
  • Informacija apie antraeiles pareigas ir interesų konfliktus, pvz., antraeilių pareigų rūšis, finansiniai interesai kitose įmonėse, interesų konfliktai ir kt.
  • Kredito informacija, pvz., kredito istorija, mokumas, kreditingumas ir kt.
  Mūsų teisėtas interesas sušvelninti su žmogiškaisiais ištekliais susijusias verslo rizikas ir apsaugoti „Rimi“ turtą. Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Teisinių reikalavimų valdymas

  Gali būti, kad siekdami ginti, pareikšti ir vykdyti teisinius reikalavimus, mes tvarkysime tuos Jūsų asmens duomenis, į kuriuos atsižvelgėme vertindami atrankos metu gautas paraiškas.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  Jūsų asmens duomenys, kuriuos mes jau turime:
  • Informacija apie asmens tapatybę duomenys, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Duomenys apie kompetenciją, pvz., profesinė patirtis, išsilavinimas, turimi pažymėjimai, kursai, kalbų mokėjimas ir kt.
  • Rekomendacijos duomenys, pvz., asmens savybės ir kt.
  • Vertinimo duomenys, pvz., tikslai, pasiekimai, statistiniai duomenys apie efektyvumą ir kt.
  • Rekomendacijos duomenys, pvz., tikslai, pasiekimai, statistiniai duomenys apie efektyvumą ir kt.
  • Kita informacija, reikalinga teisinių reikalavimų administravimui.
  Mūsų teisėtas interesas ginti, pareikšti ir vykdyti teisinius reikalavimus. Žr. skirsnį „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“

  Interesų konfliktų valdymas

  Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami apsaugoti įmonės interesus ir valdyti interesų konfliktų situacijas, įdarbindami naujus darbuotojus, kurie priims sprendimus „Rimi“ vardu arba dalyvaus sprendimų priėmimo procese.

  Paskutiniuose įdarbinimo proceso etapuose galime paprašyti kandidatų informuoti mus apie galimus ar esamus interesų konfliktus, kad galėtume priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl kandidato, turinčio interesų konfliktus (pvz., ar „Rimi“ gali įdarbinti asmenį su tokiu konfliktu, ar „Rimi“ sugebės valdyti konfliktą įdarbinimo metu, ar kandidatas bus įdarbintas ir pan.).

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę, pvz., vardas, pavardė, naudotojo vardas, kliento ID numeris ir kt.
  • Informacija apie įmonę, pvz., įmonės pavadinimas, pareigybės pavadinimas, įmonės nuosavybės duomenys ir kt.
  • Komunikacijos duomenys, pvz., metaduomenys, el. pašto turinys, telefono skambutis, balso paštas ir kt.
  • Informacija apie antraeiles pareigas ir interesų konfliktus, pvz., antraeilių pareigų rūšis, finansiniai interesai kitose įmonėse, interesų konfliktai ir kt.
  • Informacija apie situaciją, pvz., situacijos rūšis, laikas ir data kada situacija susiklostė, situacijos aprašymas, lydimieji dokumentai ir kt.
  Mūsų teisėtas interesas ginti įmonės interesus. Žr. skyrių „Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?“
 • IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ MES RENKAME ASMENS DUOMENIS?

  Iš Jūsų

  Mes renkame tuos asmens duomenis kuriuos Jūs esate, mums pateikė, pavyzdžiui, pateikiant savo paraišką įsidarbinti, arba kai kreipiatės į mus ir kt.

  Iš kitų šaltinių

  Jūs asmens duomenis mes galime rinkti iš atranką atliekančios įmonės, iš karjeros portalų ar duomenų bazių, kuriose Jūs esate paskelbę savo CV (pavyzdžiui, bet ir ne vien tik „LinkedIn“, CV-Online“ ir kt.,“) arba iš Jūsų draugo ar pažįstamo, kuris rekomendavo kaip kandidatą, arba iš įdarbinimo agentūros, švietimo įstaigos ar švietimą remiančios organizacijos, taip pat iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

  Gali būti, kad atlikdami asmens patikrinimą, asmens duomenis mes rinksime ir iš išorinių informacinių sistemų bei duomenų bazių, pvz., iš Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro, kredito informacijos registrų, viešų informacijos paieškos sistemų (pvz., „Google“), socialinių platformų (renkama tik viešai prieinama informacija, pvz., iš „LinkedIn“).

  Situacijoje, kai naudosimės karjeros portalais ar duomenų bazėse, mes galime naudoti duomenis, kuriuos Jūs pridėjote. Tokiu atveju, remsimės įmonės Privatumo Politika. Kai skelbiate savo asmeninius duomenis karjeros portaluose ar duomenų bazėse, Jūs privalote susipažinti su karjeros portalų ar duomenų bazių Privatumo Politika.

 • DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS

  Paslaugų tiekėjai

  Jūsų asmens duomenimis mes dalinamės su įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas. Tokios įmonės Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą reikalaujama, kad jos apsaugotų jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, Jūsų duomenimis galime dalintis su įmonėmis, kurios teikia mums tokias paslaugas:

  • Duomenų centrų paslaugas
  • Duomenų bazių ir atrankos kanalus
  • Atrankos paslaugas
  • Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros paslaugas.

  Grupės bendrovės

  Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su atitinkamomis „Rimi Baltic“ grupės įmonėmis, jei to reikia apibrėžtiems tikslams pasiekti.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Taip pat galime jūsų asmens duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, teismams, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą ginti, pareikšti ir vykdyti teisinius reikalavimus.

 • KUR TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  Mes visada siekiame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami ar tvarkomi už ES ir EEE teritorijos ribų.

 • KIEK LAIKO SAUGOJAMI MANO ASMENS DUOMENYS?

  Asmens duomenys, kurie buvo gauti ryšium su atranka ir kurie būtini pateikti grįžtamąjį ryšį apie atrankos procesą, saugojami:
  ne ilgiau kaip 8 (aštuonis) mėnesius nuo pareiškėjo asmens duomenų pateikimo arba gavimo datos.
   

  Statistiniams tikslams:

  Grįžtamojo ryšio duomenys suvestiniu formatu, kuriuose nėra asmens duomenų – saugojimo  laikotarpis yra toks, koks reikalingas tikslui pasiekti.

  Asmens duomenys, kurie būtini siekiant atlikti asmens biografijos faktų patikrinimą:

  Tvarkomi tik nuo momento, kai atrankos proceso metu buvo inicijuotas asmens biografijos faktų patikrinimas, iki momento, kai baigiasi atrankos procesas. Jokie įrašai apie faktinį asmens biografijos faktų patikrinimą nėra saugojami.                     

  Tuo atveju, jei buvo teisinis reikalavimas, Jūsų asmens duomenys bus saugojami tol, kol bus užbaigtas atitinkamas tyrimas ir išspręstas teisinis reikalavimas.

  Asmens duomenys apie interesų konfliktus (jei toks konfliktas yra) bus saugojami iki įdarbinimo proceso pabaigos. Jei darbuotojas, turintis interesų konfliktą, dirba „Rimi“, su konfliktu susiję asmens duomenys tvarkomi pagal Darbuotojų privatumo politikos nuostatas.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia Jums daug teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais Jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Be to, jei esate tos nuomonės, kad informacija apie Jus yra netiksli arba neišsami, Jūs turite teisę paprašyti, kad mes ją ištaisytume. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė atšaukti savo sutikimą

  Tiek, kiek Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

  Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai. Tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami Jūsų nesutikimo. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus mūsų reikalaujama tuos duomenis saugoti. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Esant tam tikroms aplinkybėms, Jūs turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė į duomenų perkeliamumą

  Galiausiai Jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis Jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

 • SU KUO TURĖČIAU SUSISIEKTI KILUS KLAUSIMAMS?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus. Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  Kiekviena „Rimi Baltic“ grupės įmonė veikia kaip atskiras duomenų valdytojas. Tačiau tam tikrais atvejais mes galime veikti kaip bendri duomenų valdytojai, pavyzdžiui, tarpvalstybinės veiklos atžvilgiu, arba jei kreipiatės dėl darbo „Rimi Baltic“ komandoje. Tokiu atveju atitinkamos grupės „Rimi Baltic“ įmonės yra atsakingos už Jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

  Todėl, kiek tai susiję su bendru duomenų tvarkymu, „Rimi“ įmonės tarpusavyje sudarė susitarimą dėl asmens duomenų apsaugos ir kiekviena dalyvaujanti „Rimi“ įmonė, veikianti kaip bendras duomenų valdytojas, kiek tai susiję su jos pačios atliekamu asmens duomenų tvarkymu, yra atsakinga už teisėto pagrindo nustatymą; teikti būtiną informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, įskaitant informaciją apie bendrą duomenų tvarkymą; užtikrinti duomenų subjekto teises ir prireikus bendradarbiauti tarpusavyje, kad būtų užtikrintas atsakymas į gautą prašymą; atitinkamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių įgyvendinimas; imtis atitinkamų priemonių asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju ir pan. Savo teisėmis galite pasinaudoti kiekvieno iš bendrų duomenų valdytojų atžvilgiu ir prieš kiekvieną iš jų. Siekiant užtikrinti, kad bet koks prašymas būtų išnagrinėtas kuo greičiau, toliau nurodami „Rimi“ įmonės, kuri yra Jūsų kontaktinis asmuo, kontaktiniai duomenys. Bet kokiam kitam asmens duomenų tvarkymui, kuris nėra bendrai tvarkomas, kiekviena „Rimi Baltic“ grupės įmonė, kai taikytina, išlieka atskiru ir nepriklausomu duomenų valdytoju.

  Jums už Jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakinga įmonė yra „Rimi“ įmonė, į kurią kreipėtės. Jei norite susisiekti su mumis ar pasinaudoti savo teisėmis, numatytomis šioje privatumo politikoje, kreipkitės į „Rimi“ įmone, į kurią kreipėtės anksčiau ir mes užtikrinsime, kad visos „Rimi Baltic“ grupės įmonės, kurios gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, gerbtų ir užtikrintų Jūsų teises. Žiūrėkite kontaktinius duomenis žemiau.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „Rimi Lietuva“, įmonės kodas 123715317,
  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132 Telefonas: +370 5 2461057 El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com
  Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite Duomenų apsaugos pareigūnui.