Darbo paieška

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jei kandidatuojate į darbo ar praktikos pozicijas.

Privatumo politika darbuotojų atrankai

Mes rūpinamės Jūsų privatumo apsauga

Jūsų pasitikėjimas mums yra labai svarbus. Mes siekiame, kad visada, kai pateikiate mums savo asmens duomenis, jūs jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai visa informacija, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę.

Mes imamės atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys pas mus visuomet būtų saugūs, ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų dabartinius asmens duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidaus politikas, gaires bei tvarkas. Mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis – stebėti, ar mes laikomės minėtų įstatymų, gairių ir taisyklių.

Mums labai svarbu, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi skaidriai. Todėl šiame informaciniame pranešime išdėstėme, kaip ir kur tvarkome jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname ryšium su darbuotojų ir praktikantų atrankos procesu.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis mes renkame ir kodėl?

  Paraiškos įsidarbinti vertinimas atrankos procese

  Siekdami atrankos procese įvertinti jūsų arba asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, paraišką įsidarbinti, jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenis mes tvarkome tada:

  - jei jūs teikiate paraišką įsidarbinti konkrečioje laisvoje darbo vietoje;

  - jei jūs pateikiate paraišką įsidarbinti ir (arba) savo paskyroje „Jūsų „Rimi“ karjeros profilis“ nurodėte, kad pageidaujate, jog su jumis būtų susisiekta tada, kai atsiras kitų laisvų darbo vietų;

  - jei su jumis susisiekėme todėl, kad bendradarbiaujame su atrankas vykdančia įmone, arba todėl, kad atsižvelgėme į profesinės srities informaciją, kurią jūs pateikėte plačiai naudojamuose ir (arba) viešuose karjeros portaluose arba duomenų bazėse, tokiose kaip „LinkedIn“, „CV-Online“, arba vadovaudamiesi jūsų draugo ar pažįstamo rekomendacija;

  - jei paraišką įsidarbinti gavome iš Lietuvos darbo biržos su kuria bendradarbiaujame, pavyzdžiui, kartu įgyvendindami ES finansuojamą projektą, kuriam vadovauja Lietuvos darbo birža.

   

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  - Jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, vardas ir pavardė;

  - kontaktiniai duomenys;

  - išsilavinimas (įskaitant mokymo kursus ir pažymėjimus);

  - profesinė patirtis;

  - kalbų mokėjimo įgūdžiai;

  - IT naudojimo įgūdžiai;

  - rekomendacijos;

  - pageidaujamos laisvos darbo vietos;

  - kiti įgūdžiai pagal laisvos darbo vietos, kurioje norite įsidarbinti, reikalavimus.

  Jūsų sutikimas ir mūsų teisėtas interesas užtikrinti mūsų bendrovės veiklą. Ne ilgiau kaip 8 (aštuonis) mėnesius nuo pareiškėjo asmens duomenų pateikimo arba gavimo dienos.

  Paraiškos atlikti praktiką vertinimas praktikantų atrankos procese

  Siekdami praktikantų atrankos procese įvertinti jūsų arba asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, paraišką atlikti praktiką, jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenis mes tvarkome tada:
  - jei jūs pateikiate paraišką atlikti praktiką konkrečioje laisvoje praktikos vietoje;
  - jei jūs pateikiate paraišką nurodydami, jog pageidaujate, kad su jumis būtų susisiekta dėl kitų mūsų siūlomų laisvų praktikos vietų;
  - jei paraišką atlikti praktiką gavome iš švietimo įstaigos ar organizacijos, kuri skatina švietimą, mūsų bendradarbiavimo kontekste, pavyzdžiui, vykdant ES finansuojamą projektą, kuriam vadovauja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija;
  - jei su jumis arba asmeniu, kurios teisėtas globėjas esate jūs, mes susisiekėme atsižvelgę į profesinę informaciją, pateiktą plačiai naudojamuose ir (arba) viešuose karjeros portaluose ar duomenų bazėse, tokiose kaip Karjera.lt.

   

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  - Jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, vardas ir pavardė;
  - kontaktiniai duomenys;
  - informacija apie kvalifikaciją, kurią įgysite;
  - praktikos laikotarpis;
  - praktinio mokymo reikalavimai pagal praktiką, kurią pageidaujate atlikti.
  Jūsų sutikimas. Ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo praktikantų parinkimo proceso pabaigos, t. y. arba praktikos sutarties pasirašymo, arba mūsų sprendimo atsisakyti priimti atlikti praktiką dienos.

  Jūsų asmeninės paskyros „Jūsų „Rimi“ karjeros profilis“ sukūrimas ir administravimas

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami suteikti jums galimybes mūsų interneto svetainėje sukurti savo asmeninę paskyrą „Jūsų „Rimi“ karjeros profilis“ ir naudodamiesi profilyje išsaugota informacija, teikti paraišką įsidarbinti laisvoje darbo vietoje arba gauti informaciją apie naujas laisvas darbo vietas jus dominančioje srityje.

  Savo asmeninę paskyrą „Jūsų „Rimi“ karjeros profilis“ galite sukurti tik tada, jei esate ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. Nei jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys, nei jų teisėti globėjai tokios paskyros kurti negali.

   

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  • Jūsų naudotojo vardas ir slaptažodis; •
  • prisijungimo prie sistemos duomenys;
  • informacija, kurią jūs įvedėte įsidarbinimo tikslu (žr. aukščiau);
  Jūsų sutikimas. Ne ilgiau kaip 8 (aštuonis) mėnesius nuo profilio sukūrimo dienos.

  Su pareiškėju susijusių rekomendacijų (jo charakteristikų) rinkimas ir vertinimas

  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami atrankos metu surinkti ir įvertinti su pareiškėju susijusias rekomendacijas (jo charakteristikas), jei pareiškėjas nurodė, kad jūs galite pateikti rekomendaciją (charakteristiką).

  Jei pareiškėjas anksčiau dirbo mūsų bendrovėse, tokiu atveju mes prašysime, kad rekomendacijas (charakteristikas) pateiktų ir buvę pareiškėjo bendradarbiai.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  - Informacija apie patirtį;
  - informacija apie veiklos rezultatus;
  - charakteristikos.
  Pareiškėjo ir jūsų sutikimas Tiek pat laiko, kiek saugojame pareiškėjo asmens duomenis

  Kandidatų grįžtamojo ryšio rinkimas apie darbuotojų atrankos procesą

  Mes tvarkome jūsų asmeninius duomenis siekiant atsiųsti darbuotojų atrankos proceso vertinimo formą. Kandidato indėlis yra anoniminis ir renkamas siekiant pagerinti mūsų vidaus procesus ir bendrą kandidatų patirtį.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis

  El. pašto adresas

  Jūsų sutikimas Iki 8 (aštuonių) mėnesių nuo pareiškėjo asmens duomenų pateikimo ar gavimo dienos.

  Teisinių reikalavimų valdymas

  Gali būti, kad siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus mes tvarkysime tokius jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenis, į kuriuos buvo atsižvelgta vertinant kandidatus darbuotojų ar praktikantų atrankos procese.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis

  Asmens duomenys, kuriuos apie jus ir (arba) asmenį, kurio teisėtas globėjas esate jūs, mes jau turime:

  - jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, vardas ir pavardė;
  - kontaktiniai duomenys;
  - išsilavinimas (įskaitant mokymo kursus ir pažymėjimus);
  - profesinė patirtis;
  - kalbų mokėjimo įgūdžiai;
  - IT naudojimo įgūdžiai;
  - rekomendacijos;
  - kiti įgūdžiai pagal laisvos darbo vietos, kurioje norite įsidarbinti, reikalavimus;
  - mūsų pastabos, kurias pasižymėjome interviu metu, ir kiti atrankos procese parengti dokumentai.

  Mūsų teisėtas interesas Kol bus baigtas atitinkamas tyrimas ir išspręstas teisinis reikalavimas.

   

 • Kokie yra šaltiniai, iš kurių mes renkame asmens duomenis?

  Jūs pats

  Mes renkame tuos asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte apie save ir (arba) asmenį, kurio teisėtas globėjas esate jūs, pavyzdžiui, pateikdami savo paraišką įsidarbinti ir (arba) juos nurodydami paskyroje „Jūsų „Rimi“ karjeros profilis“, taip pat tuomet, kai kreipiatės į mus ir pan.

  Kiti šaltiniai

  Jūsų asmens duomenis mes galime paimti iš atranką atliekančios įmonės, iš karjeros portalų ar duomenų bazių, tokių kaip „LinkedIn“, CV-Online“, iš jūsų draugo ar pažįstamo, kuris jus rekomendavo kaip kandidatą, arba iš įdarbinimo agentūros, švietimo įstaigos ar organizacijos, kuri skatina švietimą.

  Jūsų asmens duomenis mes galime rinkti iš rekomendacijų (charakteristikų) teikėjų, kuriuos nurodėte atrankos proceso metu.

 • Asmens duomenų perdavimas kitiems

  Paslaugų tiekėjai

  Siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus jūsų atžvilgiu, jūsų asmens duomenis mes perduodame įmonėms, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui, atrankas vykdančioms įmonėms. Tokios įmonės jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir niekada negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, tiek pagal įstatymus, tiek ir pagal mūsų bendradarbiavimo sutartį reikalaujama, kad šios įmonės užtikrintų jūsų asmens duomenų apsaugą.

  Įmonių grupės bendrovės

  Jei jūsų paraiška įsidarbinti ir (arba) atlikti praktiką yra susijusi su kita (-omis) „Rimi Baltic Group“ bendrove (-ėmis), gali būti, kad jūsų asmens duomenis perduosime atitinkamoms „Rimi Baltic Group“ bendrovėms.

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir vietos valdžios įstaigos

  Siekdami įvykdyti savo teisines prievoles, taip pat teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms pareikalavus, mes galime joms perduoti jūsų asmens duomenis. Be to, perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms mes galime ir siekdami savo teisėto intereso pareikšti, vykdyti bei ginti teisinius reikalavimus.

 • Kur vyksta Jūsų asmens duomenų tvarkymas?

  Visada siekiame, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse. Jūsų asmens duomenys nėra nei perduodami, nei tvarkomi šalyse, kurios nėra ES ir EEE valstybės.

 • Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

  Atrankos vykdymui ir kandidatų grįžtamojo ryšio rinkimui:
  Ne ilgiau kaip 8 (aštuonis) mėnesius nuo pareiškėjo asmens duomenų pateikimo arba gavimo datos.

  Paskyroje „Jūsų „Rimi“ karjeros profilis“ esantys duomenys:
  Ne ilgiau kaip 8 (aštuonis) mėnesius nuo profilio sukūrimo dienos.

  Praktikos atveju:
  Ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo praktikantų atrankos proceso pabaigos, t. y. arba praktikos sutarties pasirašymo, arba mūsų sprendimo atsisakyti priimti atlikti praktiką dienos.

  Tuo atveju, jei buvo teisinis reikalavimas, jūsų arba asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenys bus saugojami tol, kol bus užbaigtas atitinkamas tyrimas ir išspręstas teisinis reikalavimas.

   

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai jums suteikia keletą teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis ir (arba) su asmeniu, kurio teisėtas globėjas esate jūs, susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Jei turite paskyrą „Jūsų „Rimi“ karjeros profilis“, galite bet kuriuo metu prie jos prisijungti ir pamatyti, kokią informaciją turime apie jus, pavyzdžiui, vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir pan. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Be to, jei esate tos nuomonės, kad informacija apie jus arba asmenį, kurio teisėtas globėjas esate jūs, yra netiksli arba neišsami, jūs turite teisę pareikalauti, kad būtų leista jums patiems ją ištaisyti, arba galite paprašyti, kad ištaisytume mes. Jei turite paskyrą „Jūsų „Rimi“ karjeros profilis“, tam tikrą su jumis susijusią informaciją galite ištaisyti prisijungę prie šios paskyros. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė atšaukti savo sutikimą

  Tiek, kiek jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Jūsų papildomos teisės po 2018-05-25

  Nuo 2018 m. gegužės 25 d. jūs turėsite ir tokias toliau nurodytas teises.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

  Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami jūsų nesutikimo. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes pašalintume jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei mūsų reikalaujama tuos duomenis laikyti. Jei turite paskyrą „Jūsų „Rimi“ karjeros profilis“, savo duomenis ir profilį galite ištrinti prisijungę prie tos paskyros. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Duomenų tvarkymo apribojimas

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti jūsų ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  Duomenų perkeliamumas

  Galiausiai jūs turite teisę gauti arba perduoti savo ir (arba) asmens, kurio teisėtas globėjas esate jūs, asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Kur kreiptis, jei kilo klausimų?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus. Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Bendrovės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  Jei atrankos procesas yra susijęs su laisvomis darbo ar praktikos vietomis UAB „Rimi Lietuva“:

  UAB „Rimi Lietuva“, įmonės kodas 123715317,
  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132
  Telefonas: +370 5 2461057
  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

   

  Jei atrankos procesas susijęs su laisvomis darbo ar praktikos vietomis „SIA Rimi Baltic“:

  „SIA Rimi Baltic“, įmonės kodas 40003592957
  Juridinis adresas: A. Deglava iela 161, Ryga, Latvija LV-1021
  Telefonas: +371 67045409
  El. paštas: info.lv@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com
  Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite duomenų apsaugos pareigūnui