Apsipirkimas

Šioje skiltyje galite susipažinti, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, jeigu estate mūsų lojalumo programos dalyvis, apsiperkate mūsų fizinėse ar elektroninėje parduotuvėse.

Privatumo politika dėl sąskaitų išrašymo

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Mums rūpi jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad jūs jaustumėtės saugiai, dalindamiesi savo asmens duomenimis su mumis. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

 

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme Duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

 

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis, susijusius su jums išrašomais apskaitos dokumentais.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?

  Apskaitos dokumentų išrašymas ir administravimas

  Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, tam, kad užtikrintume teisingą mokestinių prievolių įgyvendinimą, teisingą apskaitos dokumentų išrašymą ir prekių įgijimo deklaravimą valstybinėms institucijoms bei galėtume jums išrašyti ir administruoti apskaitos dokumentus, pavyzdžiui, sąskaitas ir/ar sąskaitas-faktūras, tais atvejais, kai įsigyjate prekes mūsų prekybos centruose.

  Jei nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime išrašyti apskaitos dokumentų, pavyzdžiui, sąskaitų ir/ar sąskaitų-faktūrų bei deklaruoti jūsų prekių įsigijimo valstybinėms institucijoms.

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
  • Informacija apie asmens tapatybę,, pvz., vardas, pavardė ir kt.
  • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
  • Kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus
  Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“
 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš Jūsų

  Mes renkame jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums norėdamas gauti apskaitos dokumentus, pavyzdžiui sąskaitas ir/ar sąskaitas-faktūras už įsigytas prekes mūsų prekybos centruose.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų teikėjai

  Dalinamės jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas, kaip, pavyzdžiui:

  - duomenų talpinimo paslaugas (angl. „hosting“);

  - informacinių sistemų kūrimo, priežiūros ir plėtojimo paslaugas;

  - apskaitos sistemų administravimo, priežiūros ir plėtojimo paslaugas;

  - archyvavimo paslaugas.

  Šios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

  Grupės bendrovės

  Mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis su atitinkamomis Rimi Baltic grupės įmonėmis, jei apskaitos dokumentai taip pat yra susiję su kita (-omis) Rimi Baltic grupės įmone (-ėmis).

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, perduosime Jūsų asmens duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai, deklaruodami mokėtinus mokesčius, deklaruodami ir pateikdami PVM sąskaitas-faktūras ir vykdydami kitas teisines prievoles. [ER1] Taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Mes taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 • Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

  Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis ES/EEE teritorijoje. Jūsų asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

  Kiek laiko saugojami mano asmens duomenys?

  Jūsų asmens duomenys saugomi 10 metų nuo duomenų suteikimo mums datos ir apskaitos dokumento išrašymo. Pasibaigus šiam laikotarpiui mes saugiu būdu ištrinsime arba nuasmeninsime jūsų asmens duomenis, kad jų nebebūtų galima susieti su jumis.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Teisė susipažinti su asmens duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas

  Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, mes toliau juos tvarkysime. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

  Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė į duomenų perkeliamumą

  Galiausiai, turite teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

  Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržyti ir kreiptis į mus.

  Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „RIMI LIETUVA“, reg. Nr. 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Klientų aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys

  Telefono numeris: 8 800 29 000

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

  Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite duomenų apsaugos pareigūnui.