„Rimi“ programėlės taisyklės

I SKYRIUS


Sąvokos, vartojamos Paslaugos teikimo sąlygose

 

1. Žemiau išdėstytos sąvokos taikomos šioms Paslaugų teikimo sąlygoms, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta priešingai arba priešingai nurodo kontekstas:

1.1. „Rimi“ reiškia UAB „RIMI LIETUVA“, reg. Nr. 123715317, adresas Spaudos g. 6-1, Vilnius Lietuva

1.2. „Paslaugos teikimo sąlygos“ arba „PTS“ reiškia „Rimi“ mobiliųjų programėlių paslaugos teikimo sąlygas (šis dokumentas).

1.3. „Intelektinės nuosavybės teisės“ reiškia viską, kas išvardyta toliau: visus išradimus (patentuotus ir ne), verslo paslaptis, naudinguosius modelius, prekių ženklus, licencijas, formules, logotipus, sričių pavadinimus, dizainą, pakuotę, technologijas, metodus, procesus, autorių teises, teises į programinę įrangą, duomenis (neatsižvelgiant į juos pateikiantį subjektą), duomenų rinkinius ir duomenų bazes, registruotas ir neregistruotas teises į modelį, įskaitant teisę visa tai taisyti ir perkelti, taip pat bet kokias intelektinės nuosavybės teises, numatytas bet kurioje jurisdikcijoje visose pasaulio šalyse.

1.4. „Rimi mobilioji programėlė“ reiškia mobiliąją programėlę, veikiančią „iOS“, „Android“ operacinėse sistemose.

1.5. „Naudotojas“ reiškia „Rimi“ mobiliosios programėlės naudotoją.

1.6. „Paslauga“ reiškia „Rimi“ teikiamą elektroninę paslaugą, kaip išsamiau apibūdinta V skyriuje.

1.7. „Mano Rimi programa“ reiškia „Rimi“ lojalumo programą „Mano Rimi“.

1.8. „Pagalbos skyriaus kontaktiniai duomenys“ reiškia šiuos kontaktinius duomenis, kuriais galima kreiptis prikus pagalbos:

8 800 29 000 – Informacijos telefonas (I–V 08:00–17:00)

info.lt@rimibaltic.com – bendrasis el. paštas

1.9. „Trečiosios šalys“ reiškia bet kokį fizinį ar juridinį asmenį, išskyrus „Rimi“ ir Naudotoją.

2. PTS neišdėstytos sąlygos bus interpretuojamos pagal atitinkamus teisės aktus ir programos „Mano Rimi“ sąlygas.

 

II SKYRIUS


Bendrosios nuostatos

 

3. PTS nurodytos bendrosios sąlygos, taikomos naudojimuisi „Rimi“ mobiliąja programėle. Šios PTS taikomos visiems, kas naudojasi „Rimi“ mobiliąja programėle.

4. Norėdamas tapti „Rimi“ mobiliosios programėlės Naudotoju, asmuo privalo užsiregistruoti lojalumo programoje „Mano Rimi“ pagal lojalumo programos „Mano Rimi“ sąlygas.

5. Prieš naudodamasis „Rimi“ mobiliąja programėle, Naudotojas privalo perskaityti PTS ir jų laikytis

6. Naudotojas turi būti mažiausiai 16 metų amžiaus fizinis asmuo, sutikęs su šiomis PTS, kurios suteikia Naudotojui galimybę naudotis Paslauga asmeniniams ir nekomerciniams tikslams. Naudodamasis „Rimi“ mobiliąja programėle, Naudotojas patvirtina, kad atitinka šiame dokumente išdėstytas sąlygas. Naudotojas sutinka, kad „Rimi“ besąlygiškai neprisiims jokios rizikos ir įsipareigojimų, jei Naudotojas visiškai ar iš dalies nesusipažintų su PTS, nors tokią galimybę turėjo..

7. „Rimi“ pasilieka teisę keisti PTS ir (arba) atšaukti „Rimi“ mobiliąją programėlę. Tokie pakeitimai bus skelbiami „Rimi“ mobiliojoje programėlėje likus 10 dienų iki jų įsigaliojimo pradžios. Jei Naudotojas toliau naudosis Paslauga PTS pakeitimams įsigaliojus, tai reikš, kad Naudotojas sutinka su pakeitimais.

 

III SKYRIUS


„Rimi“ mobiliosios programėlės paslaugos

 

8. „Rimi“ teikiama Paslauga neapima mobiliojo telefono ar kitos įrangos, kurios reikia norint pasiekti „Rimi“ mobiliąją programėlę, pateikimo. Norint naudotis „Rimi“ mobiliąja programėle, reikia interneto ryšio ir atitinkamos telekomunikacijų linijos. „Rimi“ nebus atsakinga už jokias jūsų patirtas išlaidas už telefoną ar kt.

9. Paslaugos paskirtis, apimanti toliau išvardytus punktus, bet tuo neapsiribojant, yra suteikti galimybę Naudotojui peržiūrėti „Rimi“ parduotuves ir produktus, kuriems taikomi bendri ir asmeniniai pasiūlymai; matyti visą informaciją, susijusią su programa „Mano Rimi‘; kurti ir bendrinti pirkinių sąrašus ir gauti kelionės nurodymus iki artimiausios „Rimi“ parduotuvės. „Rimi“ vien savo nuožiūra gali keisti Paslaugos aprėptį be išankstinio įspėjimo.

10. Paslauga yra integruota į programą „Mano Rimi“.

11. Naudotojas bus atsakingas už bet kokius veiksmus (įskaitant duomenų keitimą, pranešimų nuostatų keitimą ir kt., tuo neapsiribojant), atliktus per „Rimi“ mobiliąją programėlę iš Naudotojo „Mano Rimi“ paskyros.

12. Kiekvienas Naudotojas yra įpareigotas neatskleisti savo „Rimi“ mobiliosios programėlės prisijungimo duomenų kitiems asmenims. Jei „Rimi“ mobiliosios programėlės Naudotojo profilyje vykdomi veiksmai, laikoma, kad veiksmus profilyje atlieka pats Naudotojas.

13. Naudotojui draudžiama piktnaudžiauti Paslauga bet kokiu būdu, įskaitant (bet neapsiribojant): neleistiną prieigą prie informacijos, prieigą prie informacijos nedokumentuotais ir (arba) neleistais metodais.

 

IV SKYRIUS


Paslaugos informacijos tikslumas 

 

14. Per Paslaugą teikiama informacija atnaujinama reguliariai. „Rimi“ bet kuriuo metu gali keisti, atnaujinti ar pašalinti Paslaugą arba bet kokią informaciją (įskaitant trečiųjų šalių informaciją) iš anksto neįspėjusi. „Rimi“ negarantuoja, kad Paslauga bus teikiama nepertraukiamai ar bet kokioje informacijoje nepasitaikys klaidų.

15. „Rimi“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias klaidas, praleidimus ar klaidinančią informaciją. „Rimi“ neprisiima jokios numanomos garantijos dėl bet kokios tokios informacijos.

16. Produktų vaizdai yra tik iliustracijos, faktinė išvaizda gali skirtis.

 

V SKYRIUS


Intelektinės nuosavybės teisės

 

17. Pavadinimas ir bet kokios teisės, įskaitant Intelektinės nuosavybės teises, susijusias su „Rimi“ mobiliąja programėle (naudojimusi ja), programine įranga, Paslauga ir Trečiųjų šalių informacija, taip pat bet kokie pakeitimai, papildymai ar išvestiniai dariniai liks vien „Rimi“ ir (arba) jos licencijos davėjų nuosavybė.

18. „Rimi“ ir jos licencijų davėjų pavadinimai, logotipai ir visi susiję produktų pavadinimai bei Paslaugų pavadinimai, teisės į modelius ir komerciniai pavadinimai yra „Rimi“ ir (arba) jos licencijos davėjų nuosavybė. Visi kiti pavadinimai, logotipai ir visi susiję produktų pavadinimai bei paslaugų pavadinimai, teisės į modelius ir komerciniai pavadinimai yra jų atitinkamų teisių savininkų nuosavybė.

19. Duodamas sutikimą per „Rimi“ mobiliąją programėlę, Naudotojas suteikia „Rimi“ neišimtinę ir neribotą teisę naudoti minėtą turinį, kad būtų galima vykdyti, palaikyti bei tobulinti Paslaugą ir kitas „Rimi“ paslaugas be jokio tolesnio sutikimo, pranešimo ir (arba) kompensacijos Naudotojui ar kitoms šalims.

 

VI SKYRIUS


Baigiamosios nuostatos

 

20. Norėdamas susisiekti su „Rimi“ dėl „Rimi“ mobiliosios programėlės, Naudotojas gali naudotis Pagalbos skyriaus kontaktiniais duomenimis.

21. Šioms „Rimi“ mobiliosios programėlės PTS taikomi ir jos aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus. Bet kokie ginčai bus sprendžiami tik Lietuvos teismuose.