Renginių privatumo politika

Mes rūpinamės Jūsų privatumo apsauga

Jūsų pasitikėjimas mums yra labai svarbus. Mes siekiame, kad visada, kai pateikiate mums savo asmens duomenis, jūs žinotumėte, kad jie yra saugūs. Asmens duomenys – tai visa informacija, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę.

Mes imamės priemonių siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome, visuomet būtų saugūs, ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų asmens duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidaus politikas, gaires bei tvarkas. Mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis – stebėti, ar mes laikomės minėtų įstatymų, gairių ir taisyklių.

Mums labai svarbu, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi skaidriai. Todėl šiame informaciniame pranešime išdėstėme, kaip ir kur tvarkome jūsų asmens duomenis, administruodami renginius ir atvaizduodami įvykusius renginius (pvz. rinkodaros renginius, viešųjų ryšių renginius ir kt.).

 • Kokių kategorijų asmens duomenis mes renkame ir kodėl?
  • Renginių administravimas

   Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami tinkamai administruoti renginius, kuriuos organizuojame patys arba kuriuos organizuoja mūsų pasitelkti paslaugų tiekėjai. Šiuo tikslu tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini konkrečiam renginiui. Nuo renginio tipo ir pobūdžio priklauso, kokius duomenis renkame: tai gali būti nuotraukos, kuriose užfiksuotas jūsų atvaizdas, arba tai gali būti kiti duomenys, pvz. vardas, pavardė, kontaktinė informacija, ypač tiems renginiams, kuriems reikalinga išankstinė registracija. Taip pat, kai kuriais atvejais, su jumis gali būti susisiekta po renginio, pvz.  siekiant gauti grįžtamąjį ryšį.

   Atsižvelgdami į jūsų asmens duomenų tvarkymą, aprašytą šioje politikoje, jūs galite laisva valia pasirinkti, ar dalyvauti mūsų renginiuose, ar ne.

   Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
   • Vardas ir pavardė
   • Kontaktinė informacija
   • Kiti duomenys, reikalingi konkretaus renginio administravimui.
   Mūsų teisėtas interesas 1 metus nuo renginio (žr. skyrių „Kiek laiko saugomi asmens duomenys“)
  • Renginio atvaizdavimas vidiniuose ir išoriniuose komunikacijos kanaluose

   Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami atspindėti įvykusius renginius mūsų vidinės komunikacijos kanaluose (pvz. intranetas, vidiniai periodiniai leidiniai, informacinės lentos ir kt.), taip pat išorinės komunikacijos kanaluose (socialiniai tinklai, mūsų tinklalapis, naujienų portalai, TV reportažai ir pan.).Renginių metu gali būti daromos nuotraukos. Renginiai taip pat gali būti filmuojami. Nuotraukose ar vaizdo medžiagoje gali būti matomi, be kita ko, ir renginio dalyviai. Taip pat apie įvykusius renginius gali būti rengiami straipsniai žiniasklaidai ir kiti tekstai socialiniams tinklams, mūsų tinklalapiui ir kt., kurie gali būti publikuojami kartu su nuotraukomis ir filmuota medžiaga, padaryta renginio metu. Atsižvelgdami į tai, jūs galite laisva valia pasirinkti, ar dalyvauti mūsų renginiuose, ar ne.

   Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
   • Jūsų atvaizdas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose
   • Kiti duomenys, reikalingi konkretaus renginio atvaizdavimui
   Mūsų teisėtas interesas 5 metus nuo renginio (žr. skyrių „Kiek laiko saugomi asmens duomenys“)
 • Kokie yra šaltiniai, iš kurių mes renkame asmens duomenis?
  • Jūs pats

   Mes renkame tuos asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate jūs pats, pvz. kai užsiregistruojate į renginį arba kai dalyvaujate renginyje.

  • Socialiniai tinklai ir kt.

   Jei mes norime jus pakviesti į renginį, galime su jumis susisiekti viešai skelbiamais kontaktais.

  • Kiti šaltiniai

   Jūsų asmens duomenis galime rinkti naudodami technines vaizdo fiksavimo priemones, pvz. telefonų kameras darant renginio nuotraukas, vaizdo kameras, darant renginio vaizdo įrašus. Jei renginyje dalyvaujate su vaikais, vaizdo medžiagoje gali būti matomi ir jie.

 • Dalijimasis asmens duomenimis
  • Paslaugų tiekėjai

   Siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus jūsų atžvilgiu, jūsų asmens duomenis mes perduodame įmonėms, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui, įmonėms, kurios padeda mums organizuoti renginius. Tokios įmonės jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir niekada negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, tiek pagal įstatymus, tiek ir pagal mūsų bendradarbiavimo sutartį reikalaujama, kad šios įmonės užtikrintų jūsų asmens duomenų apsaugą.

  • Įmonių grupės bendrovės

   Mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis su Rimi Baltic įmonių grupės bendrovėmis, jeigu konkretus renginys organizuojamas bendrai arba jeigu analogiški renginiai organizuojami kitose įmonių grupės bendrovėse. Taip pat galime pasidalinti jūsų asmens duomenimis mūsų vidinės komunikacijos kanaluose (pvz. susitikimuose, intranete ar vidiniuose leidiniuose), siekdami atvaizduoti įvykusius renginius.

  • Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

   Siekdami įvykdyti mums nustatytas įstatymines pareigas, jūsų asmens duomenis galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, pagal jų kompetenciją, gavę jų prašymą. Taip pat galime jūsų asmens duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms tam, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

  • Skelbimas viešai

   Tam tikrus jūsų asmens duomenis (pvz. Jūsų nuotrauką, komentarą apie renginį ir pan.) mes galime paskelbti viešai (pvz. socialiniuose tinkluose, mūsų tinklalapyje, naujienų portaluose ir pan.), kad galėtume atvaizduoti įvykusius renginius. Daugeliu atvejų viešai bus skelbiama tik nuotraukos ar vaizdo įrašai iš renginio. Juose gali būti matomas jūsų atvaizdas.

 • Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

   Mes visada siekiame, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami ar tvarkomi už ES ir EEE teritorijos ribų.

 • Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

   Duomenys, surinkti renginio administravimo tikslu (pvz. duomenys registracijai į renginį, duomenys apie dalyvavimą renginyje) bus saugomi 1 metus nuo renginio. Po šio laiko duomenys bus sunaikinami arba anonimizuojami tokiu būdu, kad jų nebūtų įmanoma susieti su jumis.

   Renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai bus saugomi 5 metus nuo renginio, vėliau ištrinami (išskyrus nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie buvo viešai paskelbti vidinės ir išorinės komunikacijos kanaluose). 

 • Jūsų teisės

   Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  • Teisė susipažinti su asmens duomenimis

   Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  • Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

   Jei manote, kad informacija apie jus yra netiksli arba neišsami, jūs turite teisę paprašyti, kad mes ją ištaisytume (netaikoma nuotraukoms bei vaizdo įrašams). Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  • Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

   Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai. Tačiau jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi ir esant jūsų prieštaravimui, jei mes turėsime pagrįstų priežasčių juos tvarkyti. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  • Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

   Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei esame įpareigoti tuos duomenis laikyti. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  • Duomenų tvarkymo apribojimas

   Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Kur kreiptis, jei kilo klausimų?

   Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami kreipkitės į mus. Jei gautas atsakymas Jūsų netenkina, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  • Bendrovės, atsakingos už Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

   UAB „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas. 123715317,

   Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

   Telefonas: +370 5 2461057

   El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  • Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktiniai duomenys

   Telefonas: + 370 8 800 29 000

   El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  • Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys