Privatumo politika dėl sąskaitų išrašymo

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Mums rūpi jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad jūs jaustumėtės saugiai, dalindamiesi savo asmens duomenimis su mumis. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme Duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis, susijusius su jums išrašomais apskaitos dokumentais.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?

  Apskaitos dokumentų išrašymas ir administravimas

  Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, tam, kad užtikrintume teisingą mokestinių prievolių įgyvendinimą, teisingą apskaitos dokumentų išrašymą ir prekių įgijimo deklaravimą valstybinėms institucijoms bei galėtume jums išrašyti ir administruoti apskaitos dokumentus, pavyzdžiui, sąskaitas ir/ar sąskaitas-faktūras, tais atvejais, kai įsigyjate prekes mūsų prekybos centruose.

  Jūs privalote pateikti mums savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, PVM mokėtojo kodą (jei tokį turite), individualiosios įmonės kodą. Šie jūsų asmens duomenys yra reikalingi siekiant teisingai išrašyti apskaitos dokumentus bei deklaruoti jūsų prekių įsigijimą valstybinėms institucijoms.

  Jei nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime išrašyti apskaitos dokumentų, pavyzdžiui, sąskaitų ir/ar sąskaitų-faktūrų bei deklaruoti jūsų prekių įsigijimo valstybinėms institucijoms.

   

  Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis

  - Vardas

  - Pavardė

  - Gyvenamosios vietos adresas

  - PVM mokėtojo kodas (jei tokį turite)

  - Individualiosios įmonės kodas

  - Elektroninio pašto adresas (kai dokumentas Jums siunčiamas elektroniniu paštu)

  Kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus Visi jūsų asmens duomenys bus saugojami 10 metų nuo prekių įsigijimo bei apskaitos dokumento išrašymo
 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

  Iš Jūsų

  Mes renkame jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums norėdamas gauti apskaitos dokumentus, pavyzdžiui sąskaitas ir/ar sąskaitas-faktūras už įsigytas prekes mūsų prekybos centruose.

 • Dalijimasis asmens duomenimis

  Paslaugų teikėjai

  Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, dalinamės jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, teikia archyvavimo paslaugas. Šios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

  Grupės įmonės

  Mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis su atitinkamomis Rimi Baltic grupės įmonėmis, jei apskaitos dokumentai taip pat yra susiję su kita (-omis) Rimi Baltic grupės įmone (-ėmis).

  Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

  Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Mes taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 • Kur tvarkome Jūsų duomenis?

  Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis ES/EEE teritorijoje. Jūsų asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

 • Jūsų teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Susipažinimas su asmens duomenimis

  Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Asmens duomenų taisymas

  Be to, jei manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

  Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Ištrynimas

  Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  Duomenų tvarkymo apribojimas

  Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

  Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis.

  Jei nesate patenkintas gautu atsakymu, turite teisę pateikti skundą Duomenų inspekcijai.

  Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

  UAB „RIMI LIETUVA“, reg. Nr. 123715317,

  Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

  Telefono numeris: +370 5 2461057

  El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com 

  Taip pat galite kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną, siunčiant mums laišką aukščiau nurodytu adresu ir adresuojant jį Duomenų apsaugos pareigūnui.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-19