Pirkėjų paklausimų-nusiskundimų privatumo politika

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Mums rūpi jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad dalindamiesi su mumis savo asmens duomenimis, jūs jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs, ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Todėl šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis skundų ir paklausimų valdymo procese.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?
  • Jūsų nusiskundimo ir (arba) paklausimo įvertinimas ir išsprendimas

   Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami įvertinti ir išspręsti jūsų nusiskundimą ir (arba) paklausimą, pageidavimą (t. y. pasiūlymą, pastabą, klausimą, atsiliepimą ir kt.), įsitikinti, kad jūsų pateikta informacija yra teisinga, ir pateikti jums atsakymą.

    Jūsų nusikundimo, pasiūlymo ar paklausimo išsprendimui mums reikia, kad pateiktumėte savo  kontaktinius duomenis, nusiskundimo ar pageidavimo, pasiūlymo aprašymą ir dokumentus, patvirtinančius nusiskundimo, pageidavimo ar pasiūlymo aplinkybes.

   Jei nepateiksite nurodytos privalomos informacijos, mes negalėsime įvertinti, išspręsti ir atsakyti į jūsų nusiskundimą, pageidavimą ar pasiūlymą. Mes suteikiame galimybę jums pasirinkti, kokiu būdu norėtumėt gauti iš mūsų atsakymą ar tęsti bendravimą.

   Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, mes negalėsime pateikti jums atsakymo.

   Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis

   - Vardas

   - Kontaktiniai duomenys susiekimui ar tolimesniam bendravimui

   - Mano Rimi kortelės numeris

   - Nusiskundimo, pasiūlymo ar pageidavimo aprašymas

   - Dokumentai, patvirtinantys jūsų nusiskundimo, pasiūlymo ar pageidavimo teisėtumą
   Būtinumas vykdyti mums nustatytą teisinę prievolę ir mūsų teisėtas interesas Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“
  • Teisinių reikalavimų valdymas

   Jūsų asmens duomenis mes tvarkome siekdami pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

   Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis

   - Vardas

   - Kontaktiniai duomenys susiekimui ar tolimesniam bendravimui

   - Mano Rimi kortelės numeris

   - Nusiskundimo, pasiūlymo ar pageidavimo aprašymas;

   - Dokumentai, jeigu reikia patvirtinti patvirtinantys jūsų nusiskundimo, pasiūlymo ar pageidavimo teisėtumą
   Būtinumas vykdyti mums nustatytą teisinę prievolę ir mūsų teisėtas interesas Žr. skirsnį „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“
 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?
  • Iš Jūsų

   Mes tvarkome tuos asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte, pavyzdžiui, teikdami nusiskundimą, pasiūlymą, pageidavimą ar paklausimą.

 • Dalijimasis asmens duomenimis
  • Paslaugų teikėjai

   Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, jūsų asmens duomenimis mes dalijamės su įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui, su draudimo bendrove. Šios įmonės jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jūsų asmens duomenis jos privalo apsaugoti pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

  • Grupės bendrovės

   Jūsų asmens duomenimis mes galime dalintis su atitinkamomis „Rimi Baltic“ įmonių grupės bendrovėmis, jei jūsų skundas ir (arba) paklausimas yra susijęs su kita (-omis) „Rimi Baltic“ įmonių grupės bendrove (-mis).

  • Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

   Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Taip pat galime jūsų asmens duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume patenkinti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 • Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

   Mes visada siekiame, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse. Bet tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi ar perduodami už  ES ar EEE ribų  mūsų paslaugų teikėjams, su kuriais esame pasirašę sutartis. Jei bendrausite su mumis per socialinių tinklų platformas (pvz. "Facebook", "Twitter" ir t.t.), duomenys bus perduodami JAV įsikūrusiems paslaugų tiekėjams. ES Komisija nėra pariėmusi sprendimo dėl tinkamo asmens duomenų apsaugos lygio JAV. Siekdami užtikrinti jūsų asmens duomenų apsaugą, mes sudarėme atitinkamus susitarimus su paslaugos tiekėjais. Jeigu jus domina jūsų asmens duomenų tvarkymo aspektai, visada galite  kreiptis į mus, pateikdami rašytinį prašymą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.

 • Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

   Visi asmens duomenys, susiję su išspręstu reikalavimu ir (arba) paklausimu, bus saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo reikalavimo ir (arba) paklausimo gavimo datos. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei reikalavimas ir (arba) paklausimas per minėtą laikotarpį nebuvo išspręstas, arba jei tebevyksta bylos nagrinėjimas. Tokiu atveju asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus išspręstas reikalavimas ir (arba) paklausimas, arba 1 metus po to, kai atitinkama byla buvo baigta nagrinėti teisme. Jei reikalavimas ir (arba) paklausimas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

 • Jūsų teisės

   Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  • Teisė susipažinti su asmens duomenimis

   Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su tais jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  • Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

   Be to, jei esate tos nuomonės, kad informacija apie jus yra netiksli arba neišsami, jūs turite teisę paprašyti, kad mes ją ištaisytume. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  • Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai

   Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tais atvejais, kai jų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai. Tačiau jei turėsime įtikinamų priežasčių, kad juos reikia tvarkyti, asmens duomenis mes tvarkysime nepaisydami jūsų nesutikimo. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  • Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

   Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę pareikalauti, kad mes pašalintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus mūsų reikalaujama tuos duomenis laikyti. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

  • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

   Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

   Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame nesivaržant kreiptis į mus. Jei gautas atsakymas jūsų netenkintų, jūs turite teisę pasiskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  • Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

   UAB „Rimi Lietuva“, įmonės kodas 123715317,

   Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

   Telefono numeris: +370 5 2461057

   El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  • Klientų aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys

   Telefono numeris: 8 800 29000

   El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

  • Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

   El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com

   Į mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis ir aukščiau nurodytu adresu nusiųsdami mums laišką, kurį adresuokite duomenų apsaugos pareigūnui.