Fotografavimo parduotuvėse taisyklės

2013 m. Kovas 06 d.

PATVIRTINTA: UAB „RIMI Lietuva“

2013-02-11 vadovo įsakymu Nr. 130211-5

 

Fotografavimo ir filmavimo bei kitokio informacijos fiksavimo naudojantis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais RIMI parduotuvėse taisyklės

2013-02-11

 

1. Šios fotografavimo ir filmavimo bei kitokio informacijos fiksavimo naudojantis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais RIMI parduotuvėse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato fotografavimo ir filmavimo bei kitokio informacijos fiksavimo naudojantis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais (toliau – Fotografavimas ir (ar) filmavimas) tvarką. Šių Taisyklių privalo laikytis visi Fotografuojantys ir (ar) filmuojantys asmenys, RIMI parduotuvių darbuotojai ir parduotuvių fizinę apaugą užtikrinantys asmenys.

2. Bet kuris parduotuvėje Fotografuojantis ir (ar) filmuojantis asmuo Fotografuodamas ir (ar) filmuodamas parduotuvėje sutinka būti saistomas šių Taisyklių. Fotografavimas ir (ar) filmavimas parduotuvėje reiškia Fotografuojančio ir (ar) filmuojančio asmenų sutikimą, kad Taisyklės jo atžvilgiu būtų taikomos pilna apimtimi.

3. Parduotuvių valdytojas, kuris valdo parduotuves ir nustato tvarką parduotuvėse, yra UAB „RIMI Lietuva“ (toliau – Parduotuvių valdytojas). Parduotuvių valdytojas turi teisę nustatyti, keisti ir panaikinti buvimo ir veiklos parduotuvėse tvarką, įskaitant Taisykles. Parduotuvių valdytojas taip pat turi teisę nuspręsti, kaip vykdyti veiklą parduotuvėje, kada atidaryti ir (ar) uždaryti parduotuvę ir pan.

4. Fotografuoti ir (ar) filmuoti parduotuvėje galima tik laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių Taisyklių. Susipažinti su galiojančia šių Taisyklių redakcija galima RIMI interneto tinklapyje adresu www.rimi.lt arba parduotuvės saugos skyriuje.

5. Asmuo neturi teisės Fotografuoti ir (ar) filmuoti parduotuvėje komerciniais tikslais, jeigu tam nėra gavęs Parduotuvių valdytojo rašytinio sutikimo (pvz., filmuoti parduotuvėje vaidybinį kino filmą, ir kt.).

6. Kadangi parduotuvė yra pirmiausia skirta sudaryti galimybes pirkėjams įsigyti jų norimas prekes, o sudarymas galimybių asmenims Fotografuoti ir (ar) filmuoti parduotuvėje nėra parduotuvės veiklos tikslu, asmeniui draudžiama Fotografuoti ir (ar) filmuoti parduotuvėje, jeigu tai trukdo (kliudo, trikdo ir pan.) normalų parduotuvės darbą, Parduotuvės valdytojo darbuotojus ir (ar) jų darbą, pirkėjus ir (ar) jų apsipirkimo veiklą. Be kita ko laikoma, kad Fotografavimas ir (ar) filmavimas atitinkamai trukdo (kliudo, trikdo ir pan.) tuomet, kai Fotografuojama ir (ar) filmuojama ilgiau nei įprastas apsipirkimo parduotuvėje laikas.

7. Parduotuvėje Fotografuojantiems ir (ar) filmuojantiems asmenims leidžiama įprastą apsipirkimui laiką būti parduotuvėje, apžiūrinėti prekes ir jų kainas, nekomerciniais tikslais Fotografuoti ir (ar) filmuoti prekes.

8. Parduotuvėje Fotografuojantiems ir (ar) filmuojantiems asmenims draudžiama didesnei grupei asmenų (šiose Taisyklėse didesne grupe asmenų laikomi daugiau nei 3 (trys) kartu vienu metu veikiantys asmenys) Fotografuoti ir (ar) filmuoti parduotuvėje, kadangi parduotuvė nėra skirta didesniems žmonių susibūrimams ir tokie susibūrimai vienoje parduotuvėje vienu metu gali trukdyti (kliudyti, trikdyti ir pan.) normalų parduotuvės darbą.

9. Parduotuvėje Fotografuojantiems ir (ar) filmuojantiems asmenims draudžiama perdėlioti prekes, jas perkilnoti, išimti iš pakuočių, neketinant jų pirkti, perstumdyti ir (ar) kitaip pertvarkyti prekystalius, vitrinas, lentynas, stendus, prekių krepšelius ir vežimėlius, parduotuvės kitą įrangą ir (ar) kitus parduotuvėje esančius daiktus ir (ar) atlikti kitus veiksmus, kuriuos įprastai atlieka parduotuvės darbuotojai.

10. Parduotuvėje Fotografuojantys ir (ar) filmuojantys asmenys neturi teisės įeiti ar kitaip patekti į tarnybines patalpas, už prekystalių, prie kasų aparatų ir kitur, kur numatytos darbo ir (ar) buvimo vietos parduotuvės darbuotojams ir (ar) saugos paslaugas Parduotuvių valdytojui teikiančios įmonės darbuotojams.

11. Parduotuvėje Fotografuojantys ir (ar) filmuojantys asmenys neturi teisės Fotografuoti ir (ar) filmuoti parduotuvėje esančius asmenis, jeigu jie prieštarauja (nesutinka) būti Fotografuojami ir (ar) filmuojami. Jeigu Fotografuojantis ar filmuojantis asmuo kiekvienu atskiru atveju nėra gavęs atitinkamo asmens aiškiai žodžiu ir (ar) raštu išreikšto sutikimo būti Fotografuojamam ir (ar) filmuojamam, laikoma, kad Parduotuvių valdytojo darbuotojai bei saugos paslaugas Parduotuvių valdytojui teikiančios įmonės darbuotojai nesutinka būti Fotografuojami ir (ar) filmuojami. Parduotuvių valdytojas nesuteikia teisės Fotografuojantiems ir (ar) filmuojantiems asmenims Fotografuoti ir (ar) filmuoti kitus asmenis parduotuvėje, todėl jeigu Fotografuojantis ir (ar) filmuojantis asmuo tai daro, jis tai daro savo iniciatyva, sprendimu, rizika ir atsakomybe.

12. Parduotuvėje Fotografuojantys ir (ar) filmuojantys asmenys turi teisę parduotuvėje Fotografuoti ir (ar) filmuoti tiktai veikdami atvirai ir negali to daryti veikdami slaptai.

13. Jeigu asmuo įtariamas kokia nors neteisėta veikla, parduotuvės darbuotojų ir (ar) parduotuvės saugą užtikrinančių asmenų reikalavimu, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, parodyti savo rankinės turinį, vykdyti kitus teisėtus minėtų asmenų reikalavimus.

14. Parduotuvėje Fotografuojantiems ir (ar) filmuojantiems asmenims taip pat draudžiama:

14.1. daryti bet kokius teisės pažeidimus, įskaitant, bet nepasiribojant, administracinius teisės pažeidimus, pvz. ATPK 174 str. „Nedidelis chuliganizmas“, ATPK 183 str. „Viešosios rimties trikdymas“ ir kt.;

14.2. nusikalstamas veikas; ir

14.3. daryti žalą asmenims ir (ar) jų turtui, įskaitant prekių, pakuočių, prekystalių, vitrinų, lentynų, stendų, prekių krepšių ir vežimėlių, parduotuvės kitos įrangos ir (ar) kitų parduotuvėje esančių daiktų gadinimą, žalojimą ir (ar) naikinimą;

14.4. šiukšlinti parduotuvėje;

14.5. nepadoriai, agresyviai, provokuojančiai, įžeidžiamai elgtis.

15. Fotografuodamas ir (ar) filmuodamas parduotuvėje asmuo sudaro didesnę riziką sugadinti, sužaloti ir (ar) sunaikinti prekes, pakuotes, prekystalius, lentynas, stendus, kitą parduotuvės įrangą ir kitus parduotuvėje esančius daiktus, o taip pat sužaloti žmones, todėl Fotografuodamas ir (ar) filmuodamas parduotuvėje asmuo visiškai atsako už tokiais jo veiksmais padarytą žalą turtui ir žmonėms ir privalo atlyginti visus padarytus nuostolius.

16. Draudžiama viešai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti Fotografuotą ir (ar) filmuotą ar kitą medžiagą, įskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medžiagą, kuri užfiksuoja dalykus, kurie yra susiję su RIMI priklausančiomis intelektinės nuosavybės teisėmis, pvz. RIMI logo, prekių išdėstymas lentynose, prekių grupių išdėstymas parduotuvėje ir kt.

17. Jeigu Fotografuodamas ir (ar) filmuodamas parduotuvėje asmuo pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (ar) šių Taisyklių reikalavimus ir padaro nuostolių Parduotuvės valdytojui ir (ar) kitiems asmenims, toks nuostolius padaręs asmuo privalo atlyginti visus padarytus nuostolius.

 

 


Populiarūs straipsniai