UAB „HAKONLITA“ Privatumo politika sutarčių vykdymui

Mums rūpi Jūsų privatumas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad jūs jaustumėtės saugiai, dalindamiesi savo asmens duomenimis su mumis. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį.

Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidines politikas, gaires ir tvarką. Be to, mes paskyrėme Duomenų apsaugos pareigūną, kurio užduotis yra stebėti, ar mes laikomės šių įstatymų, gairių ir tvarkos.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis, susijusius su sudarytomis sutartimis ir/ar jūsų paslaugų teikimu (jeigu sutartis nebuvo sudaryta) pagal verslo liudijimą ar individualią veiklą.

 • Kokių kategorijų asmens duomenis renakme ir kodėl?
  • Sutarčių sudarymas ir vykdymas

   Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume sudaryti su jumis sutartį, ją vykdyti, kontroliuoti jos vykdymą, apskaityti mokėjimus pagal sudarytą sutartį, taip pat nagrinėti skundus dėl sutarties sudarymo, vykdymo ir/ar nutraukimo.

   Jūs privalote pateikti mums savo vardą, pavardę, gimimo datą (arba asmens kodą), gyvenamosios vietos adresą, kontaktinę informaciją.

   Jei nepateiksite nurodytos privalomos informacijos, mes negalėsime sudaryti su jumis sutarties.

    

   Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
   • Vardas
   • Pavardė
   • Gimimo data (arba asmens kodas)
   • Gyvenamosios vietos adresas
   • Kontaktinė informacija - elektroninio pašto adresas ir mobiliojo telefono numeris
   • Sutarties pasirašymui su jumis ir jos įvykdymui
   • Siekiant įgyvendinti teisėtą interesą tinkamai išnagrinėti skundus dėl sutarties

   Žr. skyrių „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

  • Įsiskolinimų ir/ar kitų mokėtinų sumų išieškojimas

   Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kad, esant reikalui, galėtume išieškoti įsiskolinimus ir/ar kitas mokėtinas sumas.

   Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
   • Vardas
   • Pavardė
   • Gimimo data (arba asmens kodas)
   • Gyvenamosios vietos adresas
   • Kontaktinė informacija - elektroninio pašto adresas ir mobiliojo telefono numeris
   • Siekiant įgyvendinti teisėtą interesą išieškoti įsiskolinimus ir/ar kitas mokėtinas sumas

   Žr. skyrių „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

  • Teisiniai reikalavimai

   Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kad, esant reikalui, galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

   Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
   • Vardas
   • Pavardė
   • Gimimo data (arba asmens kodas)
   • Gyvenamosios vietos adresas
   • Kontaktinė informacija - elektroninio pašto adresas ir mobiliojo telefono numeris
   • Siekiant įgyvendinti teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus

   Žr. skyrių „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?“

  • Mokestinių prievolių įgyvendinimas

   Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kad galėtume užtikrinti teisingą mokestinių prievolių įgyvendinimą, t.y. užtikrinti, kad sutarties sudarymo metu arba paslaugos suteikimo metu (jeigu sutartis nebuvo sudaryta) jūs buvote įsigiję verslo liudijimą ar teikėte paslaugas pagal individualią veiklą bei sutarties sudarymo metu arba paslaugos suteikimo metu (jeigu sutartis nebuvo sudaryta) jūs turėjote teisę teikti paslaugas juridiniams asmenims.

   Jūs privalote pateikti mums savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos numerį bei jų kopijas, individualiosios įmonės kodą. Šie jūsų asmens duomenys yra reikalingi siekiant teisingai apskaičiuoti mums taikomus mokesčius bei deklaruoti iš jūsų įsigytas paslaugas valstybinėms institucijoms.

   Jei nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime pirkti iš jūsų paslaugų.  

   Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
   • Vardas
   • Pavardė
   • Gyvenamosios vietos adresas
   • Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos numeris bei jų kopijos,
   • Individualiosios įmonės kodas
   • Kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus

   Žr. skyrių „Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?"

 • Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

   Iš Jūsų

   Mes renkame jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums sudarydamas sutartį ir/ar teikdamas paslaugas (jeigu sutartis nebuvo sudaryta) pagal verslo liudijimą ar individualią veiklą.

 • Dalijimasis asmens duomenimis
  • Paslaugų teikėjai

   Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, dalinamės jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, teikia archyvavimo paslaugas. Šios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.

  • Grupės įmonės

   Mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis su atitinkamomis Rimi Baltic grupės įmonėmis, jei jūsų sutartis ir/ar teikiamos paslaugos taip pat yra susijusios su kita (-omis) Rimi Baltic grupės įmone (-ėmis).

  • Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

   Siekdami įvykdyti savo teisinę prievolę, galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, gavę jų prašymą. Mes taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

  • Skolų išieškojimo bendrovės, bendrovės, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas

   Stengdamiesi apginti mūsų teisėtus interesus, esant įsiskolinimui ar kitoms mokėtinoms sumoms, galime perduoti jūsų asmens duomenis skolų išieškojimo bendrovėms ir/ar bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas.

 • Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

   Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis ES/EEE teritorijoje. Jūsų asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

 • Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

   Visi su sudaryta sutartimi susiję asmens duomenys bus saugojami ne ilgiau kaip 10 metų nuo sutarties pasibaigimo.

    

   Jeigu sutartyje buvo nurodytas garantinis laikotarpis, kuris viršija aukščiau nurodytą saugojimo terminą, tuomet visi su sudaryta sutartimi susiję asmens duomenys bus saugojami, kol pasibaigs garantinis laikotarpis.

   Jei sutartis yra būtina teisiniame procese, kuris trunka ilgiau nei aukščiau nurodytas saugojimo terminas, tuomet visi su sudaryta sutartimi susiję asmens duomenys bus saugojami vienerius metus priėmus galutinį atitinkamos institucijos sprendimą.

   Jeigu teikėte mums paslaugas, bet sutartis su jumis nebuvo sudaryta, asmens duomenys susiję su verslo liudijimu ar individualia veikla bus saugojami 10 metų nuo paslaugos suteikimo bei apskaitos dokumento išrašymo.

 • Jūsų teisės

   Duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  • Susipažinimas su asmens duomenimis

   Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  • Asmens duomenų taisymas

   Be to, jei manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

   Nuo 2018 m. gegužės 25 d. jūs taip pat turite šias teises.

  • Prieštaravimas prieš tvarkymą, grįstą teisėtais interesais

   Jūs turite teisę prieštarauti prieš asmens duomenų tvarkymą, grįstą mūsų teisėtais interesais. Tačiau, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  • Ištrynimas

   Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  • Duomenų tvarkymo apribojimas

   Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

  • Duomenų perkėlimas

   Be to, turite teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui („duomenų perkėlimas“). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kuriuos pateikėte mums pagal jūsų sutikimą arba sutartį, ir kai duomenų tvarkymas vykdomas taikant automatizuotas priemones. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums ar mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

 • Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?

   Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis.

   Jei nesate patenkintas gautu atsakymu, turite teisę pateikti skundą Duomenų inspekcijai.

  • Įmonės, atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, kontaktiniai duomenys

   UAB „HAKONLITA“, reg. Nr. 125018861,

   Juridinis adresas: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Lietuva, 05132

   Telefono numeris: +370 5 2461057

   El. paštas: info.lt@rimibaltic.com

    

   Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

   El. paštas: RimiDPO@rimibaltic.com 

   Taip pat galite kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną, siųsdami mums laišką aukščiau nurodytu adresu ir adresuodami jį Duomenų apsaugos pareigūnui.