Kortelės taisyklės

PATVIRTINTA                                                                                                   2017-03-14 įsakymu Nr. 170320-37

„RIMI“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS

(įsigalioja nuo 2017 m. balandžio 1 d.)

I SKYRIUS

Vartojamos sąvokos

1. Šiose taisyklėse, išskyrus atvejus, kai jose aiškiai nurodyta arba iš konteksto aišku kas kita, vartojamos šiame taisyklių punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. RIMI  UAB „RIMI Lietuva“.

1.2. Programa – „RIMI Lietuva“ vykdoma lojalumo programa.

1.3. Kortelė – Programos dalyviui išduodama Mano Rimi lojalumo kortelė.

1.4. RIMI lojalumo programos sistema – RIMI klientų internetinis tinklalapis, sukurtas adresu www.manorimi.lt, skirtas Programos dalyviams.

1.5. Terminalas  parduotuvėse RIMI esantis „Mano RIMI“ lojalumo kortelių terminalas, skirtas Programos dalyviams.

1.6. „Mano RIMI“ pinigai – tai 1 % nuo išleistos pirkinių sumos (išskyrus šių taisyklių 24 punkte numatytas išimtis), kuris, kaskart apsipirkus parduotuvėse RIMI ir pasinaudojus „Mano RIMI“ kortele, sugrįš į Kortelę „Mano RIMI“ pinigais.

1.7. RIMI asmenų grupė – Programos dalyvių grupė, kuri gali bendrai kaupti ir naudoti „Mano RIMI“ pinigus.

1.8. Programos dalyvis – asmuo, dalyvaujantis RIMI Lietuva vykdomoje lojalumo programoje.

1.9. Programos dalyvio vaikas – nepilnametis Programos dalyvio vaikas (vaikai), kurio (kurių) asmens duomenys, Programos dalyviui sutikus, yra pateikiami „RIMI Lietuva“ vykdomoje lojalumo programoje.

1.10. RIMI programėlė –  nemokama mobilioji programėlė ir internetinė jos versija, skirta jos naudotojui patogiau peržiūrėti parduotuvės RIMI asortimentą, kurti pirkinių sąrašą, peržiūrėti receptus, teminius pasiūlymus, peržiūrėti savo Kortelės informaciją ir kt. Mobilioji programėlė yra prieinama nemokamai vienoje iš programėlių platinimo platformų, pavyzdžiui: „App Store“ ir parduotuvėje „Google Play“, taip pat, RIMI programėlės versija yra nemokamai prieinama interneto svetainėje: https://app.rimi.lt.

1.11. Asmeniniai pasiūlymai  tai individualūs, Terminale ir (arba) paskyroje www.manorimi.lt kiekvieną antradienį pateikti pasiūlymai Programos dalyviui su Kortele.

1.12. Asmeninių pasiūlymų aktyvinimas  tai Asmeninių pasiūlymų peržiūra Terminale arba paskyroje www.manorimi.lt, arba gavus el.naujienlaiškį ir paspaudus mygtuką „Aktyvinti pasiūlymus“.

1.13. El.naujienlaiškis  tai elektroninis naujienlaiškis, kurį gauna visi klientai, kurie sutinka gauti el.laiškus iš RIMI.

2. Taisyklėse neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis atitinkamų norminių teisės aktų reguliavimu.

 II SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

3. Programos dalyvis sutinka, kad RIMI naudotų Programos dalyvio ir (arba) Programos dalyvio vaiko asmens duomenis administravimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat sutinka gauti informaciją apie Programos vykdymo eigą. Programos dalyvis turi teisę bet kada teisės aktų nustatyta tvarka atsisakyti siunčiamos informacijos. Programos dalyvis atsako už savo ir (arba) Programos dalyvio vaiko pateiktų asmens duomenų teisingumą, taip pat pateikdamas vaiko asmens duomenis, patvirtina, kad yra teisėtas vaiko atstovas, ir teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę duoti sutikimą dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo.

4. RIMI įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Programos dalyvio ir (arba) Programos dalyvio vaiko asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su RIMI teikiamomis paslaugomis.

5. RIMI pasilieka teisę, paskelbusi RIMI lojalumo programos sistemoje ir (arba) Terminale, ir (arba) parduotuvėse RIMI, ir (arba) RIMI programėlėje ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų, pakeisti Programos taisykles ir (arba) panaikinti Programą.

6. Asmeniniai pasiūlymai pradeda galioti, tik tuomet, kai yra aktyvinami.

III SKYRIUS

Kortelių išdavimas ir prisijungimas prie RIMI lojalumo programos sistemos

7. Programos dalyviu gali tapti ne jaunesnis kaip 16 metų fizinis asmuo, įsigijęs Kortelę parduotuvių RIMI kasose, ir užregistravęs Kortelę, t.y. visiškai ir tinkamai užpildęs anketą  www.manorimi.lt, arba Terminale. Programos dalyvis galės prisijungti prie RIMI lojalumo programos sistemos www.manorimi.lt ir (arba) RIMI programėlės, jeigu anketoje bus nurodęs savo e. pašto adresą.

8. Užpildydamas anketą RIMI lojalumo programos Kortelei registruoti, Programos dalyvis savo valia sutinka, kad Programos dalyvio ir (arba) Programos dalyvio vaiko asmens duomenys būtų tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

9. Vienkartinis Kortelės išdavimo mokestis yra 1 EUR. Šis mokestis gali būti keičiamas RIMI iniciatyva prieš 10 (dešimt) dienų paskelbus apie šio mokesčio keitimą RIMI lojalumo programos sistemoje, ir (arba) Terminale, ir (arba) parduotuvėse RIMI, ir (arba) RIMI programėlėje.

10. Viena Kortelė gali būti išduota tik 1 (vienam) fiziniam asmeniui. Kortelė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu išduota Kortelė. RIMI personalas turi teisę paprašyti pirkėjo asmens dokumento kad įsitikintų, jog Kortele naudojasi tas asmuo, kurio vardu Kortelė išduota.

11. Fizinis asmuo, turintis Kortelę, naudodamasis RIMI lojalumo programos sistemos galimybėmis, turi teisę pakviesti į RIMI asmenų grupę kitus Kortelių turėtojus. Kortelių turėtojai, RIMI lojalumo programos sistemoje aprašyta tvarka priėmę pasiūlymą tapti RIMI asmenų grupės nariais, turi teisę bendrai naudotis Programos galimybėmis (bendrai kaupti ir išleisti Mano RIMI pinigus Kortelėse, naudotis kitomis šiose taisyklėse ir RIMI lojalumo programos sistemoje nurodytomis Programos galimybėmis).

12. RIMI asmenų grupės narių skaičius negali viršyti 5 (penkių) asmenų. Asmuo gali dalyvauti tik vienoje RIMI asmenų grupėje.

13. Programos dalyvis, turintis kortelę, naudodamasis RIMI lojalumo programos sistemos galimybėmis, turi teisę prie savo paskyros priskirti savo vaikus, kurių atžvilgiu gali būti teikiami specialūs RIMI lojalumo programos pasiūlymai.

14. Programos dalyvis prie vienos Kortelės gali priskirti ne daugiau kaip 5 (penkis) vaikus.

15. Programos dalyvio vaikui sulaukus pilnametystės jo asmens duomenys toliau bus tvarkomi jam pateikus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, o šio sutikimo nepateikus - automatiškai panaikinami.

16. Praradęs Kortelę, Programos dalyvis privalo: (1) pats apie tai pranešti parduotuvės RIMI personalui ir (arba) nemokamu te. 8 800 29 000 ir (arba) el.paštu info.lt@rimibaltic.com; (2) iš naujo įsigyti Kortelę parduotuvėje RIMI už šiose taisyklėse nurodytą Kortelės išdavimo mokestį; (3) registruoti Kortelę, t. y. užpildyti anketą www.manorimi.lt, arba Terminale. Gavus dalyvio pranešimą apie prarastą Kortelę, prarasta Kortelė bus užblokuota tą pačią pranešimo gavimo dieną. Jeigu pranešimo gavimo diena yra nedarbo diena, Kortelė bus užblokuota kitą po nedarbo dienos darbo dieną. Sukaupti „Mano RIMI“ pinigai bus perkelti iš prarastos Kortelės į naują Kortelę, įvykdžius Kortelės registravimo procedūrą, kaip tai nurodyta pirmiau.

IV SKYRIUS

„Mano RIMI“ pinigų rinkimo ir atsiskaitymo Kortele taisyklės

17. Pirkdamas prekybos centruose RIMI, Programos dalyvis savo Kortelės sąskaitoje kaups „Mano RIMI“ pinigus  kaskart 1 (vienas) procentas (išskyrus šių taisyklių 24 punkte numatytas išimtis) nuo pirkinių sumos sugrįš į Kortelę Mano RIMI pinigais[1]. Sukauptų „Mano RIMI“ pinigų kiekį Programos dalyvis gali pasitikrinti pirkinio pirkimo kvite ir RIMI lojalumo programos sistemoje.

18. „Mano RIMI“ pinigai Kortelėje pradedami kaupti tik tuo atveju, kai Kortelės turėtojas perka pirkinį, kurio vertė yra ne mažesnė kaip 0,50 EUR.

19. Vieno „Mano RIMI „pinigo vertė yra lygi 1 (vienam) eurui.

20. Tinkamai registruota Kortelė gali būti naudojama kaip mokėjimo priemonė – sukauptais „Mano RIMI“ pinigais Programos dalyvis turi teisę padengti iki 99 % ateities pirkinių sumos (išskyrus šių taisyklių 24 punkte numatytas išimtis).

21. „Mano RIMI“ pinigai kaupiami Kortelėje tik tuomet, kai Programos dalyvis perbraukia Kortele per kortelių skaitytuvą ir (arba) pateikia Kortelę parduotuvės RIMI personalui (kasininkui) prieš atsiskaitydamas už prekes.

22. Atsiskaityti „Mano RIMI“ pinigais Programos dalyvis gali tik tada, kai jis perspėja ir pateikia Kortelę parduotuvės RIMI personalui (kasininkui) ir (arba) perbraukia Kortele per kortelių skaitytuvą prieš atsiskaitydamas už prekes.

23. RIMI pasilieka sau teisę paskelbus apie tai RIMI lojalumo programos sistemoje ir (arba) parduotuvėse RIMI, ir (arba) RIMI programėlėje tam tikroms prekėms nustatyti kitą nuolaidos procentą ir (arba) nuolaidos nesuteikti.

24. „Mano RIMI“ pinigai nesuteikiami ir jais negalima atsiskaityti už tabako gaminius, alkoholinius gėrimus ir trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas (išankstinio mokėjimo kortelių papildymą, sąskaitų apmokėjimą, draudimo paslaugas, elektroninius bilietus, loterijos bilietus, superkamą ir keičiamą tarą ir t.t.).

25. Kai kiti nariai priima RIMI dalyvio pasiūlymą prisijungti prie Programos ir tapti RIMI grupės nariais, „Mano RIMI“ pinigai sujungiami ir jais bendrai naudojasi visi RIMI asmenų grupės nariai. Iširus RIMI asmenų grupei „Mano RIMI“ sukaupti pinigai grupės nariam padalijami proporcingai.

26. Grąžinant prekę, kai jai įsigyti buvo panaudota „Mano RIMI“ kortelė, Programos dalyviui už prekę grąžinama grynaisiais pinigais. Jeigu grąžinamai prekei buvo taikoma akcijinė nuolaida, pritaikytos nuolaidos vertė Programos dalyviui nėra grąžinama. Pirkimo metu, kai buvo įsigyta grąžinama prekė, nuo pirkimo kvito sumos uždirbti „Mano RIMI“ pinigai lieka dalyviui, o panaudoti „Mano RIMI“ pinigai  negrąžinami.

27. Kortelėje sukauptų „Mano RIMI“ pinigų galiojimo laikotarpis – 1 (vieni) metai. Seniausiai sukaupti „Mano RIMI“ pinigai yra panaudojami pirmiausia.

28. Tik užregistravus Kortelę šių Taisyklių 7 punktu nustatyta tvarka, bus galima pradėti naudotis sukauptais „Mano RIMI“ pinigais ir akcijomis su Kortele. Kol nauja Kortelė nėra užregistruota, galima tik kaupti „Mano RIMI“ pinigus.

V SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

29. Programos dalyvis privalo saugoti Kortelę nuo aukštos temperatūros ir elektromagnetinio poveikio, mechaninių pažeidimų, laikyti saugiai, atskirai nuo mobiliojo telefono, raktų, žiebtuvėlių ir pan.

30. Pasikeitus Programos dalyvio ir (arba) Programos dalyvio vaiko asmens duomenims, norint ištrinti Programos dalyvio vaiko asmens duomenis arba prie Programos dalyvio paskyros priskirti daugiau negu 5 (penkis) vaikus, būtina apie tai pranešti nemokamu tel. 8 800 29 000  ir (arba) el. paštu info.lt@rimibaltic.com. Programos dalyviai, pasikeitus jų asmens duomenims, gali savarankiškai pakeisti asmens duomenis RIMI lojalumo programos sistemoje ir (arba) Terminale, ir (arba) RIMI programėlėje išskyrus vardą, pavardę ir gimimo datą.

31. Jeigu Programos dalyvis nenaudoja Kortelės (nepateikia Kortelės kasininkui atsiskaitydamas už prekes / neperbraukia Kortelės per kortelių skaitytuvą ir (arba) nenaudoja jos Kortelių terminale) 1 (vienus) metus ar ilgiau, Kortelė laikoma negaliojančia. Tokiu atveju RIMI blokuoja Kortelę ir panaikina visus Programos dalyvio ir Programos dalyvio vaiko asmens duomenis iš duomenų bazės.

32. Dalyvavimas Programoje gali būti nutrauktas Programos dalyvio ir (arba) RIMI iniciatyva:

32.1. Programos dalyviui pateikus raštišką prašymą įstatymų nustatyta tvarka.

32.2. Programos dalyviui teisės aktų nustatyta tvarka pateikus atsisakymą leisti naudoti asmens duomenis.

32.3. RIMI iniciatyva, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų paskelbus apie Programos nutraukimą RIMI lojalumo programos sistemoje ir (arba) Terminale ir (arba) parduotuvėse RIMI, ir (arba) RIMI programėlėje.

33. Nutraukus dalyvavimą Programoje, Kortelė yra automatiškai užblokuojama. Užblokuota kortelė turi būti grąžinta parduotuvės RIMI personalui.

 


[1] Pavyzdys: jeigu pirkinio kaina sudaro 15 EUR, Kortelės turėtojui į Kortelę sugrįžta 1 (vienas) procentas nuo pirkinio sumos, t. y. 0,15 „Mano RIMI“ pinigų.