Kortelės taisyklės

„RIMI“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS

(įsigalioja nuo 2018 m. vasario 1 d.)

I SKYRIUS

Vartojamos sąvokos

1. Šiose taisyklėse, išskyrus atvejus, kai jose aiškiai nurodyta arba iš konteksto aišku kas kita, vartojamos šiame taisyklių punkte apibrė˛tos sąvokos:

1.1. RIMI  UAB „RIMI Lietuva“.

1.2. Programa – „RIMI Lietuva“ vykdoma lojalumo programa.

1.3. Kortelė – Programos dalyviui išduodama Mano Rimi lojalumo kortelė.

1.4. RIMI lojalumo programos sistema – RIMI klientų internetinis tinklalapis, sukurtas adresu www.manorimi.lt, skirtas Programos dalyviams.

1.5. Terminalas  parduotuvėse RIMI esantis „Mano RIMI“ lojalumo kortelių terminalas, skirtas Programos dalyviams.

1.6. „Mano RIMI“ pinigai – tai 1 % nuo išleistos pirkinių sumos (išskyrus šių taisyklių 20 punkte numatytas išimtis), kuris, kaskart apsipirkus parduotuvėse RIMI ir pasinaudojus „Mano RIMI“ kortele, sugrįš į Kortelę „Mano RIMI“ pinigais.

1.7. RIMI asmenų grupė – Programos dalyvių grupė, kuri gali naudotis bendrais asmeniniais pasiūlymais bei bendrai kaupti ir naudoti „Mano RIMI“ pinigus.

1.8. Programos dalyvis – asmuo, dalyvaujantis RIMI Lietuva vykdomoje lojalumo programoje.

1.9. Programos dalyvio vaikas – nepilnametis Programos dalyvio vaikas (vaikai), kurio (kurių) asmens duomenys, Programos dalyviui sutikus, yra pateikiami „RIMI Lietuva“ vykdomoje lojalumo programoje.

1.10. RIMI programėlė – nemokama mobilioji programėlė ir internetinė jos versija, skirta jos naudotojui patogiau per˛iūrėti parduotuvės RIMI asortimentą, kurti pirkinių sąrašą, per˛iūrėti receptus, teminius pasiūlymus, per˛iūrėti savo Kortelės informaciją ir kt. Mobilioji programėlė yra prieinama nemokamai vienoje iš programėlių platinimo platformų, pavyzd˛iui: „App Store“ ir parduotuvėje „Google Play“, taip pat, RIMI programėlės versija yra nemokamai prieinama interneto svetainėje: https://app.rimi.lt.

1.11. Asmeniniai pasiūlymai  tai individualūs, Terminale ir (arba) paskyroje www.manorimi.lt kiekvieną antradienį pateikti pasiūlymai Programos dalyviui su Kortele.

1.12. Asmeninių pasiūlymų aktyvinimas  tai Asmeninių pasiūlymų per˛iūra Terminale arba paskyroje www.manorimi.lt , arba gavus el.naujienlaiškį ir paspaudus mygtuką „Aktyvinti pasiūlymus“ arba aktyvuoti juos mobilioje aplikacijoje.

1.13. El.naujienlaiškis  tai elektroninis naujienlaiškis, kurį gauna visi klientai, kurie sutinka gauti el.laiškus iš RIMI.

2. Taisyklėse neapibrė˛tos sąvokos aiškinamos vadovaujantis atitinkamų norminių teisės aktų reguliavimu.

 II SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

3. RIMI pasilieka teisę, paskelbusi RIMI lojalumo programos sistemoje ir (arba) Terminale, ir (arba) parduotuvėse RIMI, ir (arba) RIMI programėlėje ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų, pakeisti Programos taisykles ir (arba) panaikinti Programą apie tai informuojant visus klientus el. paštu.

4. Asmeniniai pasiūlymai pradeda galioti, tik tuomet, kai yra aktyvinami.

III SKYRIUS

Kortelių išdavimas ir prisijungimas prie RIMI lojalumo programos sistemos

5. Programos dalyviu gali tapti ne jaunesnis kaip 16 metų fizinis asmuo, įsigijęs Kortelę parduotuvių RIMI kasose, ir u˛registravęs Kortelę, t.y. visiškai ir tinkamai u˛pildęs anketą www.manorimi.lt, arba Terminale. Programos dalyvis galės prisijungti prie RIMI lojalumo programos sistemos www.manorimi.lt ir (arba) RIMI programėlės, jeigu anketoje bus nurodęs savo el. pašto adresą.

6. Vienkartinis Kortelės išdavimo mokestis yra 1 EUR. Šis mokestis gali būti keičiamas RIMI iniciatyva prieš 10 (dešimt) dienų paskelbus apie šio mokesčio keitimą RIMI lojalumo programos sistemoje, ir (arba) Terminale, ir (arba) parduotuvėse RIMI, ir (arba) RIMI programėlėje.

7. Viena Kortelė gali būti išduota tik 1 (vienam) fiziniam asmeniui. Kortelė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu išduota Kortelė..

8. Fizinis asmuo, turintis Kortelę, naudodamasis RIMI lojalumo programos sistemos galimybėmis, turi teisę pakviesti į RIMI asmenų grupę kitus Kortelių turėtojus. Kortelių turėtojai, RIMI lojalumo programos sistemoje aprašyta tvarka priėmę pasiūlymą tapti RIMI asmenų grupės nariais, turi teisę bendrai naudotis Programos galimybėmis (bendrai kaupti ir išleisti Mano RIMI pinigus Kortelėse, naudotis kitomis šiose taisyklėse ir RIMI lojalumo programos sistemoje nurodytomis Programos galimybėmis).

9. RIMI asmenų grupės narių skaičius negali viršyti 5 (penkių) asmenų. Asmuo gali dalyvauti tik vienoje RIMI asmenų grupėje.

10. Programos dalyvis, turintis kortelę, naudodamasis RIMI lojalumo programos sistemos galimybėmis, turi teisę prie savo paskyros priskirti savo vaikus, kurių at˛vilgiu gali būti teikiami specialūs RIMI lojalumo programos pasiūlymai.

11. Programos dalyvis prie vienos Kortelės gali priskirti ne daugiau kaip 5 (penkis) vaikus.

12. Praradęs Kortelę, Programos dalyvis privalo: (1) pats apie tai pranešti parduotuvės RIMI personalui ir (arba) nemokamu tel. 8 800 29 000 ir (arba) el.paštu info.lt@rimibaltic.com; (2) iš naujo įsigyti Kortelę parduotuvėje RIMI u˛ šiose taisyklėse nurodytą Kortelės išdavimo mokestį; (3) registruoti Kortelę, t. y. u˛pildyti anketą www.manorimi.lt, arba Terminale. Gavus dalyvio pranešimą apie prarastą Kortelę, prarasta Kortelė bus u˛blokuota tą pačią pranešimo gavimo dieną. Jeigu pranešimo gavimo diena yra nedarbo diena, Kortelė bus u˛blokuota kitą po nedarbo dienos darbo dieną. Sukaupti „Mano RIMI“ pinigai bus perkelti iš prarastos Kortelės į naują Kortelę, įvykd˛ius Kortelės registravimo procedūrą, kaip tai nurodyta pirmiau.

IV SKYRIUS

„Mano RIMI“ pinigų rinkimo ir atsiskaitymo Kortele taisyklės

13. Pirkdamas prekybos centruose RIMI, Programos dalyvis savo Kortelės sąskaitoje kaups „Mano RIMI“ pinigus  kaskart 1 (vienas) procentas (išskyrus šių taisyklių 20 punkte numatytas išimtis) nuo pirkinių sumos sugrįš į Kortelę Mano RIMI pinigais[1]. Sukauptų „Mano RIMI“ pinigų kiekį Programos dalyvis gali pasitikrinti pirkinio pirkimo kvite ir RIMI lojalumo programos sistemoje.

14. „Mano RIMI“ pinigai Kortelėje pradedami kaupti tik tuo atveju, kai Kortelės turėtojas perka pirkinį, kurio vertė yra ne ma˛esnė kaip 0,50 EUR.

15. Vieno „Mano RIMI „pinigo vertė yra lygi 1 (vienam) eurui.

16. Tinkamai registruota Kortelė gali būti naudojama kaip mokėjimo priemonė – sukauptais „Mano RIMI“ pinigais Programos dalyvis turi teisę padengti iki 99 % ateities pirkinių sumos (išskyrus šių taisyklių 20 punkte numatytas išimtis).

17. „Mano RIMI“ pinigai kaupiami Kortelėje tik tuomet, kai Programos dalyvis panaudoja Kortelę kasoje apsipirkimo metu.

18. Atsiskaityti „Mano RIMI“ pinigais Programos dalyvis gali tik tada, kai jis perspėja ir pateikia Kortelę parduotuvės RIMI personalui (kasininkui) ir (arba) perbraukia Kortele per kortelių skaitytuvą prieš atsiskaitydamas u˛ prekes.

19. RIMI pasilieka sau teisę paskelbus apie tai RIMI lojalumo programos sistemoje ir (arba) parduotuvėse RIMI, ir (arba) RIMI programėlėje tam tikroms prekėms nustatyti kitą nuolaidos procentą ir (arba) nuolaidos nesuteikti.

20. „Mano RIMI“ pinigai nesuteikiami ir jais negalima atsiskaityti u˛ tabako gaminius, alkoholinius gėrimus, pradinio maitinimo pieno mišinius ir trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas (išankstinio mokėjimo kortelių papildymą, sąskaitų apmokėjimą, draudimo paslaugas, elektroninius bilietus, loterijos bilietus, superkamą ir keičiamą tarą ir t.t.).

21. Kai kiti nariai priima RIMI dalyvio pasiūlymą prisijungti prie Programos ir tapti RIMI grupės nariais, „Mano RIMI“ pinigai sujungiami ir jais bendrai naudojasi visi RIMI asmenų grupės nariai. Iširus RIMI asmenų grupei „Mano RIMI“ sukaupti pinigai grupės nariam padalijami proporcingai.

22. Grą˛inant prekę, kai jai įsigyti buvo panaudota „Mano RIMI“ kortelė, Programos dalyviui u˛ prekę grą˛inama grynaisiais pinigais. Jeigu grą˛inamai prekei buvo taikoma akcijinė nuolaida, pritaikytos nuolaidos vertė Programos dalyviui nėra grą˛inama. Pirkimo metu, kai buvo įsigyta grą˛inama prekė, nuo pirkimo kvito sumos u˛dirbti „Mano RIMI“ pinigai lieka dalyviui, o panaudoti „Mano RIMI“ pinigai  negrą˛inami.

23. Kortelėje sukauptų „Mano RIMI“ pinigų galiojimo laikotarpis – 1 (vieni) metai. Seniausiai sukaupti „Mano RIMI“ pinigai yra panaudojami pirmiausia.

24. Tik u˛registravus Kortelę šių Taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka, bus galima pradėti naudotis sukauptais „Mano RIMI“ pinigais ir akcijomis su Kortele. Kol nauja Kortelė nėra u˛registruota, galima tik kaupti „Mano RIMI“ pinigus.

V SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

25. Programos dalyvis privalo saugoti Kortelę nuo aukštos temperatūros ir elektromagnetinio poveikio, mechaninių pa˛eidimų, laikyti saugiai, atskirai nuo mobiliojo telefono, raktų, ˛iebtuvėlių ir pan.

26. Norint ištrinti Programos dalyvio vaiko asmens duomenis arba prie Programos dalyvio paskyros priskirti daugiau negu 5 (penkis) vaikus, būtina apie tai pranešti nemokamu tel. 8 800 29 000 ir (arba) el. paštu info.lt@rimibaltic.com.

27. Jeigu Programos dalyvis nenaudoja Kortelės (nepateikia Kortelės kasininkui atsiskaitydamas u˛ prekes / neperbraukia Kortelės per kortelių skaitytuvą ir (arba) nenaudoja jos Kortelių terminale) 1 (vienus) metus ar ilgiau, Kortelė blokuojama.

28. Dalyvavimas Programoje gali būti nutrauktas Programos dalyvio ir (arba) RIMI iniciatyva:

28.1. Programos dalyviui pateikus raštišką prašymą įstatymų nustatyta tvarka.

28.2. Programos dalyviui teisės aktų nustatyta tvarka atšaukus sutikimą leisti naudoti asmens duomenis.

28.3. RIMI iniciatyva, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų paskelbus apie Programos nutraukimą RIMI lojalumo programos sistemoje ir (arba) Terminale ir (arba) parduotuvėse RIMI, ir (arba) RIMI programėlėje.

29. Nutraukus dalyvavimą Programoje, Kortelė yra automatiškai u˛blokuojama. U˛blokuota kortelė turi būti grą˛inta parduotuvės RIMI personalui.[1] Pavyzdys: jeigu pirkinio kaina sudaro 15 EUR, Kortelės turėtojui į Kortelę sugrį˛ta 1 (vienas) procentas nuo pirkinio sumos, t. y. 0,15 „Mano RIMI“ pinigų.